Ekonomi och budget

Kommunens ekonomi är avgörande för vilken service kommunen kan erbjuda. Kommunens största intäkt är kommunalskatten, den finansierar cirka 60 procent av kommunens verksamhet. Kommunens skattesats är 21,70 procent. Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter och avgifter för verksamhet som till exempel barnomsorgs- och äldreomsorgsavgifter.

Budget och uppföljning

Planering och uppföljning

Ledningssystemet omsätts årligen i en planerings- och uppföljningsprocess. I den årliga processen sammanlänkas styrningen av mandatperiodens politiska program och grunduppdraget med hjälp av arbetssätten verksamhetsutveckling, resursfördelning och intern kontroll. Processen innehåller återkommande dialoger och beslutstillfällen där den årliga styrningen utövas.

I den årliga planeringsprocessen planeras och dimensioneras kommunens verksamhet och resurser. Processen syftar till att ge förtroendevalda ett beslutsunderlag för prioritering och styrning av verksamheten samt ge förvaltningsledningen mål och ramar för sitt uppdrag.

Uppföljningsprocessen är en kontinuerlig process för att följa upp, rapportera och styra kommunens verksamhet och resurser så att verksamheten utvecklas i beslutad riktning. Processen syftar till att ge chefer och förtroendevalda underlag för att vidta åtgärder och styra verksamheten i beslutad riktning.

Läs mer i Riktlinjer för planering- och uppföljningsprocessen.

Mål och Resursplan, budget

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en kommande period av tre år, där budgetåret alltid är periodens första år. Med anledning av det nära sambandet mellan mål och medel kallas Motala kommuns budget Mål och Resursplan. I Mål och Resursplanen framgår hur mycket pengar kommunen kommer att få in under året och vad pengarna ska användas till. Den består bland annat av politiska prioriteringar, mål, resultat- och finansieringsbudget, driftbudget och investeringsbudget.

Läs mer i Mål och resursplan (PDF, 2,1 MB)

Ekonomisk uppföljning

Enligt riktlinjerna för uppföljningsprocessen ska styrelsen och kommunfullmäktige tre gånger per år få en skriftlig uppföljningsrapport per april, augusti och december. De första två benämns tertialrapport respektive delårsrapport. Rapporterna innehåller även en prognos av utfallet till årets slut, helårsprognos. Den tredje rapporten syftar på årsredovisningen.

Uppföljningen ska i första hand fokusera på avvikelser, både ekonomiska och verksamhetsmässiga. Genom att fokusera på avvikelser och åtgärdsplaner ska uppföljningsprocessen säkerställa att verksamheten når de beslutade målen och håller sig inom de tilldelade ekonomiska ramarna.

Läs mer i Tertialrapport 190430 (PDF, 563 kB)

Delårsrapport

Kommunen ska enligt lag upprätta minst en delårsrapport per år. För Motala kommun utgör uppföljningen till och med augusti denna rapport. Den innehåller förutom ekonomi- och personaluppföljning även uppföljning av de beslutade målen för verksamheten.

Läs mer i Delårsrapport 2018 (PDF, 2 MB)

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller en övergripande information om den verksamhet som bedrivits under året. Den innehåller också information om kommunens ekonomiska resultat och ställning. Beslut om årsredovisningen fattas årligen av kommunstyrelsen i mars och kommunfullmäktige i april. Läs mer i årsredovisningarna:

Avgifter och taxor

Avgifter och taxor återfinns under respektive ämnesområde här på webben exempelvis där du kan läsa om omsorg, förskola eller bygga och bo.

Läs mer

Kontakt

E-post: ekonomi@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Ekonomienheten
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej