Ungdomstjänst

Du som är ung och har begått ett brott kan dömas till ungdomstjänst. Ungdomstjänst består av att du ska utföra oavlönat arbete och delta i en samtalsserie.

Ungdomstjänst är en straffpåföljd för den som är ung och har begått ett brott. Ungdomstjänst utdöms i lägst 20 och högst 150 timmar. Påföljden består av två delar: oavlönat arbete och annan särskilt anordnad verksamhet i form av en samtalsserie. Motala kommun erbjuder ungdomstjänst för dig som är 15-18 år eller i särskilda fall upp till 21 år.

Oavlönat arbete

Syftet är att du ska få möjlighet att ta del av andra människors livsvillkor och på så sätt få en ökad förståelse. Arbetet ska främst utföras inom en kommunal eller annan samhällsinriktad verksamhet, till exempel någon frivillig- eller ideell organisation.

Du får en handledare på arbetsplatsen. Handledarens uppgift är att visa och stötta dig i arbetet och vara en vuxen förebild.

För dig som ska genomföra arbetet under dagtid, i första hand under lov, används arbetslagen på Centrum för arbete och vuxnas lärande (CAV).

För dig som genomför ungdomstjänsten på kvällar och helger används andra delar av kommunen eller frivillig- och ideella organisationer.

Samtalsserien

I Motala kommun är det MiniMaria som arbetar med samtalsserien. Syftet är att du ska ges möjlighet att reflektera och diskutera kring din livssituation och det aktuella brottet. Du ska hitta strategier för att kunna leva ett bra och meningsfullt liv utan kriminalitet.

MiniMaria

Hur mycket tid tar samtalsserien?

Samtalsserien tar 7,5 timme av det totala antalet dömda timmar, fördelat på 10 träffar på 45 minuter vardera.

Första träffen är ett uppstartsmöte med dig, vårdnadshavare, ansvarig socialsekreterare, MiniMaria och Ung Resurs. Sista träffen är ett avslutningsmöte med samma deltagare som vid första samtalet och eventuell handledare och mentor.

Mentorskap

Du utser en mentor vid det första individuella samtalet. Mentorn kan vara en vårdnadshavare eller annan vuxen som du har en nära relation med. Mentorn ska delta vid några av träffarna och där fungera som stöd för dig

Vad innehåller samtalsserien?

Vi arbetar i huvudsak utifrån fem olika teman:

  • Brott och dess konsekvenser– det aktuella brottet och kriminalitet i stort
  • Återfallsprevention – att finna strategier för att förhindra återfall i brott
  • Alkohol och andra droger
  • Familj och relationer
  • Etik och moral

Ibland gör vi studiebesök inom ramen för dessa teman.

Om du inte fullföljer de olika delarna i ditt straff återrapporterar ansvarig socialsekreterare till åklagare.

Kontakt

MiniMaria
E-post: minimaria@motala.se
Telefon: 010-104 69 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej