Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll, så kallad OVK, ska ske innan ett ventilationssystem tas i bruk första gången. Därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på typ av byggnad och typ av ventilation.

Byggnadens ägare ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelser i plan- och byggförordningen. Denne är skyldig att låta besiktiga sin ventilationsanläggning och snarast möjligt avhjälpa brister som kommit fram vid besiktningen. Endast certifierad sakkunnig funktionskontrollant får utföra denna besiktning.

Funktionskontrollanten upprättar protokoll och utfärdar ett intyg över utförd funktionskontroll. Protokoll lämnas till byggnadens ägare, och en kopia skickas till samhällsbyggnadsnämndens bygglovenhet.

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Plan och byggenheten
591 86 Motala

Byggnadens ägare ansvarar för att intyget anslås på väl synlig plats i byggnaden.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej