Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering

Motala kommun har en medicinskt ansvarig sjuksköterska och en medicinskt ansvarig för rehabilitering som ska se till att hälso- och sjukvården i kommunen är patientsäker och av god kvalitet.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska förkortas MAS och medicinskt ansvarig för rehabilitering förkortas MAR. Båda funktionerna ansvarar för att hälso- och sjukvården som ges inom socialförvaltningens verksamheter i Motala kommun är patientsäker och håller god kvalitet.

MAS har särskilt fokus på omvårdnad och läkemedelshantering. MAR har fokus på rehabilitering och habilitering samt hantering av medicintekniska produkter.

Har du frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta MAS och MAR enligt kontaktuppgifterna nedan.

Vad gör MAS och MAR?

  • Tar fram rutiner och riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.
  • Har ett tillsynsansvar över hur hälso- och sjukvård utförs av socialförvaltningens verksamheter. Vid en tillsyn granskas att rutiner och riktlinjer efterlevs. Syftet med detta är även att personalen ska få mer kunskap och komma på sätt att utveckla kvaliteten i verksamheten.
  • Ansvarar för att delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter sker på ett patientsäkerhet sätt.
  • Ansvarar för att patienter ges den vård och behandling som läkare eller annan vårdgivare ordinerat.
  • Upprättar varje år en patientsäkerhetsberättelse där patientsäkerhetsarbetet under det gångna året sammanställs och analyseras.
  • Ansvarar för utredning av allvarliga avvikelser, samt fattar beslut om anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vid allvarlig vårdskada eller risk för vårdskada.

Fördelning av ansvar med regionen

Motala kommun ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Region Östergötland ansvarar för att bemanna och kvalitetssäkra de läkarinsatser som behövs inom kommunal hälso- och sjukvård.

Kontakt MAS och MAR

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej