Funktionsnedsättning innebär att ha en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade - LSS.

Det stöd du kan få enligt LSS  kallas insatser. Det finns 10 insatser. Dessa kan du ha rätt till om du har behov av dem och om du ingår i någon av LSS tre personkretsar.

Vilka är personkretsarna enligt LSS?

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
 • Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Servicegaranti för LSS

För LSS har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att:

 • handläggaren kontaktar dig inom en vecka från den dag din begäran kom in till LSS-gruppen.
 • du under utredningstiden får ett personligt möte med handläggaren.

För dig som inte har rätt till insats enligt LSS

Även om du inte ingår i någon av LSS tre personkretsar har du möjlighet att söka hjälp via socialkontoret. Kontakta socialkontoret på 0141-22 53 00 och tala om vad du behöver hjälp med. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare. Du kan även ansöka om hjälp via blankett.

Kontakta socialkontoret

Kontakta socialkontoret och tala om vad du behöver hjälp med. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Telefontid: helgfria vardagar 08:30 – 09:30
E-post: lss@motala.se

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Kontakta socialkontoret och tala om vad du behöver hjälp med. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Telefontid: helgfria vardagar 08:30 – 09:30
E-post: lss@motala.se

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Handläggningen av din begäran ska ske skyndsamt. Det betyder att den ska tas om hand och bedömas så fort som möjligt. Oftast sker det inom tre månader.

När beslutet är fattat skickas det skriftliga beslutet till dig. Din ansökan kan antingen beviljas, det vill säga du får den hjälp du ansökt om. Eller så kan din ansökan avslås, det vill säga du får inte den hjälp du ansökt om.

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria. Du betalar dina egna utgifter i samband med en insats, till exempel mat och resor. Vårdnadshavare för barn som beviljas insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom ska i rimlig utsträckning bidra till barnets uppehälle.

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp med hur du ska göra av handläggaren.

Mer om överklagan

Om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut har du rätt att överklaga.  När du överklagar ska du skriva och tala om varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Överklagandet ska innehålla följande information:

 • Ange vilket beslut som du överklagar,
 • Ange datum för socialnämndens beslut och, i de fall det är aktuellt, diarienummer eller paragraf i protokoll etcetera.
 • Ange vad beslutet handlar om.
 • Förklara hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Förklara varför du anser att beslutet ska ändras.
 • Skicka med de handlingar som du tycker är viktiga, till exempel intyg eller utdrag.
 • Skriv under med ditt namn och ange ditt personnummer, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet istället underteckna överklagan. Ombudet ska lämna fullmakt i original som du undertecknat samt ange sitt namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska göras inom tre veckor efter att du fick besked om beslutet. Be gärna handläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.

Överklagan ska skickas eller lämnas till:

Socialkontoret
Motala kommun
591 86 Motala

Överklagan ska ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från att du fick beslutet. Om sista dagen för överklagan infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att överklagan kommer till socialkontoret nästa vardag.

Om överklagan kommer in för sent ska den avvisas av handläggaren utan att prövas. Har överklagan kommit in i rätt tid skickar handläggaren ärendet och överklagan för prövning till Förvaltningsrätten i Linköping om inte socialnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Om förvaltningsrätten inte beslutar som du vill har du rätt att överklaga till kammarrätten. För att få förvaltningsrättens beslut prövat i kammarrätten krävs att kammarrätten beviljar dig prövningstillstånd.

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej