Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall av olika material ska sorteras och hållas separerade redan på bygget. Undantag kan göras om det är tekniskt omöjligt att dela på materialen.

Krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall

När du bygger, renoverar eller river bildas avfall av olika slag. Du skyldig enligt lag att sortera materialet och förvara avfallsslagen åtskilda redan på platsen för bygget, och det gäller oavsett om du är privatperson eller näringsidkare.

Minst ska följande avfallsslag sorteras:

 • Trä
 • Mineral (betong, tegel, keramik eller sten)
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips

Även andra avfallsslag ska sorteras ut om det ger möjlighet till bättre behandling av avfallet i enlighet med avfallshierarkin. Utöver detta finns också de generella utsorteringskraven för exempelvis farligt avfall och avfall som omfattas av producentansvar.

Syftet med kraven är att hushålla med resurser genom att vi i högre utsträckning ska kunna återanvända och återvinna byggmaterial.

Undantag

Om avfallsslagen är sammanfogade eller inbyggda på ett sätt som gör att det är tekniskt omöjligt att separera och sortera dem på plats, gäller undantaget från kraven på utsortering. Det gäller också om avfallsslaget är så förorenat att det till exempel skulle riskera att även förorena resten av det sorterade avfallet. Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten för bedömning om undantaget gäller ditt avfall.

Släng bygg- och rivningsavfall på Tuddarps återvinningscentral

Vi hänvisar i första hand till Tuddarps återvinningscentral för att slänga bygg- och rivningsavfall. Där finns en bättre sortering än på återvinningscentralerna i Borensberg och i Vadstena. Det fack som tidigare hette ”tegel” har delats upp i flera olika fack, för att få bättre utsortering av olika material:

 • Porslin, keramik, armerad betong, glas, grus, sten
 • Tegel
 • Jord
 • Ren betong

Om du har stora mängder är det ofta fördelaktigt att väga in det på Tuddarps avfallsanläggning.

Asbest

Asbesthaltigt avfall ska du alltid lämna på en bemannad återvinningscentral. Avfallet får inte blandas med annat avfall och ska transporteras i slutna behållare eller på annat lika betryggande sätt. Behållaren ska vara märkt med texten ”innehåller asbest”. Avfallet ska vara vattenbegjutet eller inplastat när det lämnas på återvinningscentralen.

Du får lämna maximalt 20 kilo asbest på återvinningscentralen. Har du mer än så hänvisar vi till Tuddarps avfallsanläggning där du väger in det. Företag får inte lämna på återvinningscentralen utan hänvisas alltid till vågen.

Containrarna för asbest är låsta av säkerhetsskäl, så du behöver säga till personalen så låser de upp. De kontrollerar då också mängden avfall och att det är ordentligt inpackat.

I Borensberg och Vadstena är kapaciteten för mottagande av asbest begränsad eftersom det är ont om plats. Därför är det särskilt viktigt att du håller maxvikten.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej