Altan

En altan kan vara bygglovsbefriad om den uppfyller vissa kriterier. Du behöver dock söka bygglov om altanen ökar byggnadens volym eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Tänk på att om du bygger väggar och tak till altanen räknas det som en tillbyggnad och då gäller andra regler.

Hur definieras altan?

Med altan avses själva golvet av en upphöjd konstruktion, i förhållande till den underliggande marken, med syftet att vistas på. Den kan ibland omgärdas av ett räcke, men om det finns tak och väggar så är det egentligen inte en altan utan ett uterum.

Altanen kan bestå av olika material, till exempel trä, stål eller betong. En uteplats av trädgårdsplattor eller trä direkt på marken är dock inte att betrakta som en altan, och det kräver heller inte bygglov.

Behöver jag bygglov för min altan?

En altan till ett en- och tvåbostadshus är alltid bygglovsbefriad om den uppfyller vissa kriterier som anges i Plan- och bygglagen, läs under rubriken “Bygglovsbefriad altan för en- och tvåbostadshus”. Altanen blir däremot inte per automatik bygglovspliktig om den inte uppfyller kriterierna. En bedömning behöver då göras beroende av dess läge, storlek, höjd och visuella uttryck.

Vi har tagit fram en enkel vägledning som du kan följa för att se om din åtgärd kräver bygglov eller anmälan. Den öppnas som PDF, och du får motsvarande information under rubrikerna nedan.

Vägledning för byggnation av altan (PDF, 295 kB)

Bedömning om ifall bygglov krävs

Är du osäker på vad som gäller kan det vara bra att kontakta oss för rådgivning. För att vi ska kunna göra en bedömning om din altan kräver bygglov eller ej, behöver du lämna in en beskrivning eller en måttsatt skiss som visar:

  • placering på tomten
  • avstånd till tomtgränser
  • altanens storlek
  • höjd mellan marken och altangolvets ovansida
  • om det kommer att vara öppet eller inbyggt under altanen
  • höjd och utformning på eventuella räcken eller plank.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej