Styvingevägen

Styvingevägen

Har du en funktionsnedsättning och behöver visst stöd och service kan du ansöka om serviceboende.

Ett serviceboende är ett mellanting mellan helt självständigt boende och boende med stöd från personal dygnet runt.

För att få bo på ett serviceboende krävs ett biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS.

Personalen finns nära dig, i samma hus eller i ett grannhus. Det finns också gemensamma lokaler där du kan träffa personalen och andra som bor där.

Personalbemanningen på serviceboendet varierar utifrån de behov som finns hos de boende. På vissa boenden finns personal på plats dygnet runt medan det på andra boenden finns personal på dagtid men inte sen kväll och natt.

Kontakta socialkontoret

Om du har frågor som gäller serviceboende kan du kontakta socialkontoret. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Kommunens växel: 0141-22 50 00
Handläggare nås säkrast klockan 8:30-9:30

E-post: lss@motala.se

Besöksadress: Drottninggatan 5, 591 35 Motala

Postadress:
Motala kommun
Socialkontoret
LSS-gruppen
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Gruppbostad är en boendeform för dig som har en funktionsnedsättning som innebär stora behov av tillsyn och omvårdnad.

Du som är under 67 år och har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få ett arbete kan få delta i daglig verksamhet.

Vanliga frågor för dig som ansöker om Serviceboende.

För att beviljas en insats måste du ingå i någon av de målgrupper, så kallade personkretsar, som beskrivs i lagstiftningen. Personkretsarna förklarar vem som kan få hjälp enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade –  LSS. Personkretsbedömning görs av läkare, psykolog eller handläggare beroende på vilken funktionsnedsättning du har.

LSS-lagens personkrets är indelad i tre punkter (1 §)

 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 2. Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
 3. Personer med stora och varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Om du inte omfattas av LSS personkrets kan du söka hjälp och stöd enligt socialtjänstlagen.

Efter att du, vårdnadshavare eller god man/förvaltare gjort en begäran får du träffa en handläggare för att prata om dina behov och förutsättningar. Ni kan träffas i hemmet eller på socialkontoret.

Handläggaren utreder dina behov och din situation tillsammans med dig och andra berörda, exempelvis habilitering och skola. Du behöver lämna utlåtanden som styrker att du har en funktionsnedsättning.

Handläggaren skriver ner vad som kommit fram i samtalet med dig. Dels för att kunna ta beslut om rätt hjälp och dels för att kommunen har en skyldighet att dokumentera. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Handläggningen av din begäran ska ske skyndsamt. Det betyder att den ska tas om hand och bedömas så fort som möjligt. Oftast sker det inom tre månader.

När beslutet är fattat skickas det skriftliga beslutet till dig. Din ansökan kan antingen beviljas, det vill säga du får den hjälp du ansökt om. Eller så kan din ansökan avslås, det vill säga du får inte den hjälp du ansökt om.

Om ansökan beviljas kontaktar handläggaren den verksamhet som är aktuell. För att det ska bli bra för dig behöver handläggaren ge viktig information om dig och din situation till verksamheten (utföraren). Utföraren tar kontakt med dig eller din företrädare för att planera hur det ska gå till. Kommunen är skyldig att starta insatsen, det vill säga ge dig den hjälp och stöd du fått beslut om, inom tre månader från det att beslutet är giltigt.

Väljer du att ansöka om ekonomisk ersättning för att anlita ett assistansbolag eller kooperativ behöver du meddela handläggaren vilken utförare du valt.

 

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp med hur du ska göra av handläggaren.

Mer om överklagan

Om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut har du rätt att överklaga.  När du överklagar ska du skriva och tala om varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Överklagandet ska innehålla följande information:

 • Ange vilket beslut som du överklagar,
 • Ange datum för socialnämndens beslut och, i de fall det är aktuellt, diarienummer eller paragraf i protokoll etcetera.
 • Ange vad beslutet handlar om.
 • Förklara hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Förklara varför du anser att beslutet ska ändras.
 • Skicka med de handlingar som du tycker är viktiga, till exempel intyg eller utdrag.
 • Skriv under med ditt namn och ange ditt personnummer, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet istället underteckna överklagan. Ombudet ska lämna fullmakt i original som du undertecknat samt ange sitt namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska göras inom tre veckor efter att du fick besked om beslutet. Be gärna handläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.

Överklagan ska skickas eller lämnas till:

Socialkontoret
Motala kommun
591 86 Motala

Överklagan ska ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från att du fick beslutet. Om sista dagen för överklagan infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att överklagan kommer till socialkontoret nästa vardag.

Om överklagan kommer in för sent ska den avvisas av handläggaren utan att prövas. Har överklagan kommit in i rätt tid skickar handläggaren ärendet och överklagan för prövning till Förvaltningsrätten i Linköping om inte socialnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Om förvaltningsrätten inte beslutar som du vill har du rätt att överklaga till kammarrätten. För att få förvaltningsrättens beslut prövat i kammarrätten krävs att kammarrätten beviljar dig prövningstillstånd.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej