Servicegaranti – Dagverksamhet

Dagverksamhet är till för dig som har en demenssjukdom. Om du är i behov av samvaro, stimulans eller andra aktiviteter som du inte kan få hemma, kan du bli beviljad dagverksamhet.

Vi garanterar:

Genom vår service- och värdighetsgaranti för Dagverksamhet garanterar vi:

  • Du erbjuds ett besök för introduktion i dagverksamheten, senast inom två månader efter att du blivit beviljad dagverksamhet.
  • Din kontaktman gör en individuell planering tillsammans med dig senast inom fjorton dagar efter att du börjat på dagverksamheten. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan.
  • Det är viktigt för oss att du kan leva ett värdigt liv, får uppleva välbefinnande och trygghet under ditt deltagande i dagverksamheten och det är dina behov som styr hur du ska få dina insatser utförda.
  • Du träffar personal som är utbildad för att klara dina behov av hjälp och som har kännedom om dina behov av stöd och hjälp innan de börjar arbeta tillsammans med dig.
  • Du träffar personal som bär arbetskläder och har synlig namnskylt som visar att de tillhör dagverksamhetens personal.

Det här behöver vi

För att kunna bidra till att du får en bra dagverksamhet behöver vi följande:

  • Att du tar del av information om dagverksamheten för att veta vad insatsen innebär och vad du behöver göra för att kunna delta på ett så bra sätt som möjligt.
  • Att du snarast meddelar dagverksamheten om du inte komma någon gång, dock senast dagen innan den tid du ska delta.

Uppföljning av servicegarantin

Service- och värdighetsgarantin för dagverksamheten följs upp årligen och resultatet används för att förbättra verksamheten.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantin inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du kan i första hand kontakta de personer som arbetar på dagverksamheten. Du kan också välja att kontakta chefen för dagverksamheten eller framföra dina åsikter genom att använda kommunens synpunktshanteringssystem.

Dina åsikter är viktiga och om något blivit fel vill vi snarast få reda på vad som hänt för att kunna rätta till det.

Dokument för utskrift

Service- och värdighetsgaranti för utskrift

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej