Liten flicka sitter ihopkrupen på marken.

Misstanke om barn som far illa

Misstanke om barn som far illa

Om du som privatperson känner oro eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Mottagningsgruppen Barn- och ungdom på socialkontoret. Ring 0141-22 53 00. Du kan välja att vara anonym. Du som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att anmäla.

Anmälan

Du kan nå oss dagtid för rådfrågning och anmälan via socialkontorets växel på telefonnummer 0141-22 53 00.

Använd gärna vår blankett för Anmälan om oro för barn som far illa. Blanketten skickas eller lämnas in till socialkontoret.

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation när socialkontoret är stängt kan du vända dig till sociala beredskapen, 0141-22 53 56.

Vid en akut situation, till exempel om någon blir slagen eller utsatt för hot hemma, ska du ringa polisen på larmnumret 112.

Anmälningsskyldighet

Alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar ska enligt socialtjänstlagen 14 kap 1 § göra en anmälan. Anmälan gör du till socialtjänsten om du får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa.

Du som privatperson har enligt lagen inte någon sådan skyldighet men du bör anmäla detta till socialtjänsten.

Du kan kontakta oss om du vill fråga om råd eller göra en anmälan. Du som privatperson kan vara anonym. Vid en anmälan behöver du inte säkert veta att barnet far illa. Det räcker med att du misstänker att det kan vara så.

Bedömning, utredning och stöd

När anmälan kommer till mottagningsgruppen gör vi en första bedömning för att besluta om en utredning ska påbörjas.

Ibland finns misstankar om att ett barn kan vara utsatt för övergrepp som exempelvis misshandel. Vi ska då snabbt göra en bedömning av misstanken och bedöma om utredning ska påbörjas. Vi beslutar också om en polisanmälan bör göras. Vid dessa tillfällen samverkar vi i socialtjänsten med polis, åklagare, barnläkare och barnpsykiatri för att underlätta för barnet. I Östergötland samverkar socialtjänsten med Barnahus i Linköping.

Utredningen kan leda fram till att barnet och/eller familjen erbjuds stöd.

Du kan nå socialkontorets Mottagningsgrupp Barn- och ungdom dagtid för rådfrågning och anmälan. Ring socialkontorets växel på telefonnummer 0141-22 53 00.

Vid akuta situationer som uppstår kvällar och nätter kan du ringa sociala beredskapen, 0141-22 53 56.

E-post: socialkontoret@motala.se

Om du behöver akut stöd i en utsatt situation när socialkontoret är stängt kan du vända dig till sociala beredskapen, 0141-22 53 56.

Vid en akut situation, till exempel om någon blir slagen eller utsatt för hot hemma, ska du ringa polisen på larmnumret 112.

Syftet med en utredning är att ta fram ett beslutsunderlag. Socialsekreteraren behöver därför information och fakta om barnet och familjen. Utredning ska göras skyndsamt, det vill säga så snabbt som möjligt, och får ta som längst fyra månader.

Informationen hämtas från de berörda och från olika personer som finns kring familjen. Ibland behöver socialsekreteraren stöd i sin utredning från andra myndigheter och experter, till exempel Barn- och ungdomspsykiatri, skola och barnomsorg.

I Motala används systemet Barns behov i centrum (BBIC) för att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga.

De vanligaste skälen till att en utredning inleds och då socialtjänsten har utredningsskyldighet är:

  • När en person eller familj själv tar kontakt och ansöker om stöd i någon form.
  • När någon gör en anmälan enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och en förhandsbedömning har lett till att en utredning inletts. Om en person som är anställd hos myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar, till exempel polis, förskola, skola, sjukvården, är orolig att ett barn eller ungdom på något sätt far illa är han/hon skyldig att göra anmälan till socialtjänsten.
  • När tingsrätten eller Åklagarmyndigheten begär yttrande om en tonåring som begått brott.

Familjen och socialtjänsten är oftast överens om vilken hjälp barnet och familjen kan behöva. Det kan vara exempelvis stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj eller familjebehandling.

Det kan bli så att socialtjänsten kommer fram till att ett barn måste ha vård utanför det egna hemmet.

Om vårdnadshavaren eller barnet själv, om det fyllt 15 år, inte samtycker till den vården kan förvaltningsrätten besluta om sådan vård efter ansökan från socialnämnden.

Vård utan vårdnadshavarens samtycke beslutas av domstol med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid en sådan domstolsprocess får både barnet och vårdnadshavaren ett offentligt biträde som oftast är advokat.

Alla samlade uppgifter som har betydelse för bedömning och beslut vid en anmälan dokumenteras.

Alla personer som du kommer i kontakt med i utredningsgruppen Barn- och ungdom har tystnadsplikt. Allt det som skrivs om dig är sekretessbelagt och förvaras skyddat för obehöriga.

Om en utredning rör dig eller dina barn

Enligt socialtjänstlagen bör du hållas underrättad om det som socialtjänsten antecknar om dig och dina barn. Du har rätt att ta del av socialtjänstens anteckningar och annan dokumentation om dig och dina barn. Om du tycker att någon uppgift inte stämmer har du rätt att begära att socialtjänsten antecknar det.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej