Servicegaranti – Särskilt boende

Särskilt boende är till för dig som har fysisk funktionsnedsättning och/eller demenssjukdom. Du bor i en egen lägenhet och på boendet ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt utifrån dina behov. Gemensamma utrymmen som matrum och rum för samvaro finns på boendet. Måltider serveras i din bostad eller i en gemensamhetslokal. Du har möjlighet att delta i flera olika aktiviteter som anordnas på boendet men har också möjlighet till individuella aktiviteter.

Vi garanterar:

Vår service- och värdighetsgaranti innebär:

  • Du får ett välkomstsamtal inom ett dygn från att du har flyttat in.
  • Din kontaktman gör en individuell planering tillsammans med dig inom en vecka efter att du flyttat in. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan.
  • Det är viktigt för oss att du kan leva ett värdigt liv, får uppleva välbefinnande och trygghet i din vardag på boendet och det är dina behov som styr hur du ska få dina insatser utförda.
  • Du träffar personal som är utbildad för att klara dina behov av hjälp och som har kännedom om dina behov av stöd och hjälp innan de börjar arbeta hos dig. Du kan nå personalen varje dag, dygnet runt.
  • Du träffar personal som bär arbetskläder och har synlig namnskylt som visar att de tillhör boendets personal. När personalen kommer så talar de om vad de heter.
  • Personalen ringer eller knackar alltid på dörren när de kommer, även om de har nyckel. Vid överenskommelse öppnar personalen din bostad med nyckel. När nycklarna inte används förvaras de i säkert i boendets lokaler.

Uppföljning av servicegarantin

Vilka behov du har och hur du vill att insatserna ska utföras bestämmer du tillsammans med din kontaktman på boendet när ni gör den individuella planeringen.

Den individuella planeringen som görs dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt, dock minst två gånger per år. Du har också möjlighet att själv begära att genomförandeplanen ska följas upp.

Service- och värdighetsgarantin för särskilt boende följs upp årligen och resultatet används för att förbättra verksamheten.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantin inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du kan i första hand kontakta de personer som arbetar på boendet eller din kontaktman.

Du kan också välja att kontakta chefen för boendet eller framföra dina åsikter genom att använda kommunens synpunktshanteringssystem. Dina åsikter är viktiga och om något blivit fel vill vi snarast få reda på vad som hänt och rätta till det.

Dokument att skriva ut

Service- och värdighetsgaranti för utskrift

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej