Kommunen skapar styrdokument som ska påverka organisationen att arbeta på ett visst sätt eller i en viss riktning.

Styrdokument är ett sätt att ange riktning, förhållningssätt och regler för verksamheten. De kan antas antingen på politisk nivå eller på förvaltningsnivå. En del styrdokument gäller hela kommunens organisation, och andra för en förvaltning.

Den här skissen visar var olika typer av styrdokument beslutas.

Skiss som beskriver på vilken nivå olika styrdokument antas.
Skiss som beskriver på vilken nivå olika styrdokument antas.

Hitta rätt styrdokument

Här nedan hittar du en lista på Motala kommuns styrdokument. Om du vill söka på den här webbsidan efter ett särskilt styrdokument, använd din webbläsares sökfunktion som du vanligtvis får fram i webbläsare genom att trycka på Ctrl+F.

Styrdokument

A

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Gäller från och med 2016-07-01

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Gäller från och med 2020-04-21

Avfallstaxa

Gäller från och med 2020-01-01

Avgifter för parkering i Motala kommun

Gäller från och med 2007-06-01

Avgifter och ersättningar Motala bibliotek

Gäller från och med 2017-05-01

G

Gemensamma anvisningar för informationsklassning

Gäller från och med 2011-08-22

Gemensamma anvisningar mot mutor

Gäller från och med 2012-08-24

God ekonomisk hushållning för Motala kommun

Gäller från och med 2018-01-01

H

Handelspolicy

Gäller från och med 2019-04-09

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Gäller från och med 2015-05-28

I

IT-infrastrukturprogram 2017-2020

Gäller från och med 2017-03-14

IT-policy

Gäller från och med 2008-08-30

Informationssäkerhetspolicy

Gäller från och med 2019-06-10

K

Kommunikationspolicy

Gäller från 2018-12-10

Kostpolicy

Gäller från och med 2013-09-02

L

Ledningssystem (LedMot)

Ledningssystemet är ett verktyg för att leda och styra kommunens verksamhet så att största möjliga nytta skapas för medborgare och kunder. Utgångspunkt är att genomföra den politik som en majoritet av medborgarna röstat fram i de allmänna valen.

Lokala avfallsföreskrifter

Gäller från och med 2018-04-16

M

Miljöprogram med miljöpolicy

Gäller från och med 2014-08-25

Motala cykelplan 2016-2030, del 1 - Strategier

Gäller från och med 2016-08-29

Motala cykelplan 2016-2030, del 2 - Behovsanalys

Gäller från och med 2016-06-21

N

Naturvårdsprogram

Gäller från och med 2014-02-24

P

Personalpolitiskt program

Gäller från och med 2015-11-23

Plan för entreprenörskap i skolan

Gäller från och med 2011-10-25

Policy för alternativa driftsformer

Gäller från och med 2016-10-11

Policy för försörjning av lokaler

Gäller från och med 2014-08-26

Policy för internationell samverkan

Gäller från 2016-02-08

Policy för säkerhet och trygghet

Gäller från och med 2011-06-01

Policy för upphandling och tillhörande riktlinjer

Gäller från 2019-01-01

R

Reglemente för Motala kommunala pensionärsråd

Gäller från och med 2016-01-01

Reglemente för Motala kommuns kulturstipendier

Gäller från och med 2009-01-01

Reglemente för Motala kommuns nämnder

Gäller från och med 2020-04-21

Reglemente för Motala kommuns revisorer

Gäller från och med 2007-01-01

Reglemente för arkiv

Gäller från och med 2014-01-01

Reglemente för attestering

Gäller från och med 2018-03-01

Reglemente för intern kontroll i Motala kommun

Gäller från och med 2017-01-01

Reglemente för kommunalt partistöd

Gäller från och med 2019-01-01

Reglemente för krisledningsnämnden

Gäller från och med 2019-04-08

Reglemente för representation

Gäller från och med 2019-06-11

Riktlinjer för bidrag till enskilda vägar

Gäller från och med 2017-03-14

Riktlinjer för investeringar

Gäller från och med 2020-03-09

Riktlinjer för kameraövervakning

Gäller från 2007-08-27

Riktlinjer för politiska sekreterare

Gäller från och med 2019-01-01

Riktlinjer för prövning av om kommunens aktiebolag har följt kommunala ändamål och befogenheter

Gäller från och med 2019-05-28

Riktlinjer för serveringstillstånd

Gäller från och med 2019-12-01

S

Stadgar för bostadsstiftelsen Platen

Gäller från och med 1995-10-01

T

Taxa för avgift inom Hälsocenter

Gäller från och med 2020-03-01

Taxa för kopior av allmänna handlingar med mera

Gäller från och med 2018-08-28

Taxa för kost inom LSS-verksamheten

Gäller från och med 2019-01-01

Taxa för parkering

Gäller från 2007-06-01

Taxa för sotning

Gäller från och med 2018-07-01

Taxa för transport av avlidna

Gäller från och med 2018-10-01

Taxa för trygghetslarm

Gäller från och med 2017-01-01

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

Gäller från och med 2019-01-01

Taxa inom äldre- och funktionshinderomsorgen

Gäller från och med 2019-01-01

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej