Trädfällning på egen mark

Du kan behöva söka marklov för att fälla träd, om det beslutats i detaljplanen. Syftet är att skydda träd som är värdefulla i sig eller som en del av naturmiljön i ett område. Även skogsplantering kan kräva marklov.

I detaljplanen framgår om det krävs marklov för trädfällning eller skogsplantering. Marklovplikten kan gälla både enstaka träd eller en grupp av träd, exempelvis en allé eller en särskild typ av träd.

När vi handlägger ärendet bedömer vi om det finns förutsättningar för att fälla trädet, så motivera i din ansökan varför trädet behöver fällas.

Finns ingen detaljplan för platsen finns heller inget krav på att ansöka om marklov. Men träd som inte omfattas av marklovplikt kan vara skyddade enligt Miljöbalken, och kräva annat tillstånd eller dispens för att en åtgärd ska få utföras om de väsentligt ändrar naturmiljön. Detta gäller både inom och utom detaljplanelagt område.

Åtgärd i naturmiljön – Länsstyrelsen Östergötland

Hitta detaljplan

Se aktuella detaljplaner på kartan:

Bygga och bo

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej