Anlägga parkering

Du behöver söka bygglov för att anlägga en parkering, om det inte sker i anslutning till en- eller tvåbostadshus och parkeringsplatsen bara är avsedd för de boendes behov.

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Bygglovsplikten gäller både:

  • fysiska förändringar av marken, såsom asfaltering, avgrusning eller anordnande av räcken och markeringar
  • om mark tas i anspråk som parkeringsplats även om ingen fysisk förändring av marken sker.

Det finns dock vissa undantag från lovplikten för parkering. Undantagen gäller för en- och tvåbostadshus och totalförsvaret. Det finns även undantag om en parkeringsplats anläggs med stöd av väglagen eller om marken är detaljplanerad för gata eller väg.

Behöver jag söka bygglov?

Du behöver söka bygglov för:

  • Parkering inom och utanför detaljplan om åtgärden inte omfattas av något av undantagen nedan.

Du behöver inte söka bygglov om:

  • det på fastigheten finns ett eller två enbostadshus alternativt ett tvåbostadshus, och
  • parkeringsplatsen uteslutande är avsedd för fastighetens behov.

Om marknivån ändras mer än +/- 0,5 meter så krävs det däremot marklov.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej