Motala växer

Ta del av information om pågående, kommande och visionära projekt både i stad och på landsbygd.

Klicka på en punkt på kartan för att se vad som är på gång eller vad som genomförs på en specifik plats. Du kan även hitta information om byggklar mark och utvecklingsmöjligheter runt om i kommunen.

Du kan filtrera innehållet i kartan via menyn i övre högra hörnet.

Tillsammans bygger vi framtidens Motala

Motala växer och kommunen arbetar hela tiden för att skapa goda förutsättningar för att bo, leva och verka både i stad och på landsbygd.

Tillsammans med olika aktörer bygger vi om, bygger nytt och tar tillvara de kvaliteter som finns i hela vår kommun.

Du som är intresserad av lediga tomter kan läsa mer:

Lediga tomter

Besöksetablering i Varamon

Besöksetablering i Varamon

Varamon är ett fantastiskt område och kommunen arbetar för att möjliggöra en större etablering inom besöksnäringen som skapar arbetstillfällen året runt.

Bråta hagar

Bråta hagar

Området Bråta hagar, vid infarten från 34:an färdigställs och de nya husen i Borensbergs nya bostadsområde växer nu upp.

Bussdepå för elbussar

Bussdepå för elbussar

En ny bussdepå för elbussar byggs på Drakvägen. Östgöta trafiken kommer att hyra bussdepån genom ett avtal med Motala kommun.

Centrumutveckling

Centrumutveckling

Motalas centrum förändras och får nya förutsättningar för en levande stadskärna. Här ska du kunna bo, leva, verka och mötas genom hela livet.

Djurkälla

Djurkälla

Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan för Djurkälla 10:62 med flera. Området för en ny detaljplan inkluderar även den kommunala fastigheten Illersjö, 1:3.

Erstorp

Erstorp

I området Erstorp i Borensberg finns planlagd mark för verksamheter intill riksväg 34.

Gamla Motala verkstad

Gamla Motala verkstad

Motala verkstad grundades år 1822 på initiativ av Baltzar von Platen. Kring Motala verkstad växte på 1800-talet ett helt samhälle upp. Bebyggelsen runt kanalen är präglat av Gamla Motala verkstad (GMV). Motala kommun äger sedan många decennier området kring GMV. En del av byggnaderna är kulturminnesmärkta men i behov av stor upprustning.

Varamon 1:68 (Idrottscenter)

Varamon 1:68 (Idrottscenter)

Syftet med planen är att möjliggöra besöksanläggningar i anslutning till Varamon, främst i form av ett idrottscenter.

Konstgräs

Konstgräs

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta medel för att anlägga konstgräsplaner vid Borens IP och på Bergvallen i Borensberg.

Måltidscentrum

Måltidscentrum

Under 2024 ska ett nytt tillagningskök, Måltidscentrum, stå klart. Verksamheten ska byggas i Norrsten utanför Motala tätort.

Norra Bråstorp

Norra Bråstorp

Norra Bråstorp är ett området som utvecklas och där detaljplanering pågår för att skapa möjlighet till nya bostadsområden, handel och olika verksamheter.

Ny lekplats vid Rödluvan i Borensberg

Ny lekplats vid Rödluvan i Borensberg

När Rödluvans lekplats nu renoveras blir det med temat Skogens djur. Hur det ska se ut och vilken utrustning som ska finnas har barnen bestämt!

Ny simhall

Ny simhall

Frågan om en kommunal simhall har aktualiserats i och med att avsiktsförklaringen om att bygga en simhall tillsammans med Lalandia har avslutats. Det innebär att vi med hög prioritet kommer arbeta med hur vi ska säkerställa en simhall för medborgarna i Motala.

Ombyggnation av Sagomossens förskola

Ombyggnation av Sagomossens förskola

2021 beslutade kommunstyrelsen att bygga om och till Sagomossens förskola. Verksamheten flyttar in i de nya lokaler i början av 2024.

Planprogram Kanalstråket

Planprogram Kanalstråket

Kommunen arbetar med att ta fram ett planprogram för det område som fått namnet Kanalstråket, fokusområde Kanalstaden. Syftet är att visualisera och beskriva förutsättningarna för området inför kommande detaljplanearbete.

Planprogram Norra Bergsätter

Planprogram Norra Bergsätter

Kommunen arbetar med att ta fram ett planprogram för området som kallas Norra Bergsätter. Syftet är att utreda vilka förutsättningar området har, var det är lämpligt att bygga gator och byggnader och var marken bör bevaras precis som den är i dag.

Promenadstig längs Boren

Promenadstig längs Boren

Längs med sjön Boren, vid Sjögränderna, arbetar kommunen med att ordna en promenadstig längs vattnet. Arbetet är en del i att genomföra detaljplanen för området.

Strandpromenad i Borensberg

Strandpromenad i Borensberg

Kommunen arbetar med att möjliggöra ett promenadstråk längs Motala ström i Borensberg. Planen är en 210 meter lång flytbrygga som ansluter till befintlig brygga och där även båtplatser kan skapas.

Strandvägens äldreboende byggs om

Strandvägens äldreboende byggs om

Äldreboendet Strandvägen ligger i Holmsområdet nära Motala ström. Hus D på äldreboendet ska nu byggas om för att skapa fler lägenheter inom särskilt boende. Som en del i ombyggnationen renoveras delar av Samuelsbergshemmet för att kunna ta emot de korttidsplatser som idag finns i hus D på Strandvägen.

Södra stranden

Södra stranden

Motala växer och det tidigare industriområdet på Södra stranden omvandlas till ett attraktivt område för bostäder invid Vättern. Området har närhet till både stadens centrum och naturen i Fålehagen.

Tuddarp - sluttäckning av gamla deponin

Tuddarp - sluttäckning av gamla deponin

Kommunen arbetar med att täcka den gamla deponin vid Tuddarps avfallsanläggning. Arbetet kommer att pågå i många år och utförs i etapper. Beräknad sluttid för arbetet är år 2039.

Ökad säkerhet i trafiken

Ökad säkerhet i trafiken

Kommunen arbetar med att höja trafiksäkerheten. Insatserna utgår bland annat från Motala cykelplan 2016-2030.

Östermalmsgatan

Östermalmsgatan

Östermalmsgatan är en av de mest trafikerade gatorna i centrala Motala. Gatan förbinder centrum med stadsdelarna i nord-östlig riktning och är ett viktigt stråk för olika typer av fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

Stadsutveckling

Motala är industristaden som laddat om och skapat goda förutsättningar för ett gott liv. Motala växer och just nu pågår många utvecklingsprojekt. I filmen berättar vi om några av de projekt som är på gång.  Tillsammans utvecklar vi framtidens Motala!

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se