Ändra marknivå, schakta, fylla

Inom områden med detaljplan krävs, med vissa undantag, marklov för schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

För schaktning och fyllning i samband med bygglov behövs inte ett separat marklov, då de markåtgärderna prövas i bygglovet. Den befintliga och blivande marknivån måste därför framgå av ritningarna i bygglovsansökan.

Behöver jag söka marklov?

Du behöver söka marklov:

  • För att schakta eller fylla så att markens höjdläge ändras med mer än 50 cm uppåt eller nedåt, inom detaljplanelagt område.

Du behöver inte söka marklov:

  • För att schakta eller fylla så att markens höjdläge ändras med högst 50 cm, inom detaljplanelagt område.
  • Om det i detaljplan finns egenskapsbestämmelser om plushöjder för marken och åtgärden avser att ändra marknivån till föreskriven höjd.
  • Om man i detaljplan har minskat marklovsplikten genom att införa en planbestämmelse som säger att det inte krävs marklov för schaktning eller fyllning.
  • För att ändra marknivån utanför detaljplanelagt område (om det inte finns områdesbestämmelser anger att marklov krävs).

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej