Kommunens krisberedskap

En extraordinär händelse avviker från det som är normalt, den berör många människor och stora delar av vårt samhälle. Den kräver snabba beslut och gör det nödvändigt att koordinera och koncentrera flera olika insatser. Enligt lag ska alla kommuner och landsting inför varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse.

Krisberedskap handlar om samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Utgångspunkten är att hela samhället gemensamt och inom sina respektive områden tar ansvar för och utvecklar krisberedskapsarbetet. Kommunen ska värna om människors liv och hälsa och se till att dess samhällsviktiga funktioner fungerar även under en samhällsstörning.

I begreppet krisberedskap ingår planering för större olyckor, naturkatastrofer och andra oförutsedda händelser samt den akuta eller efterföljande hanteringen av dessa.

Kommunens arbete med krisberedskap gäller för det geografiska området Motala kommun och följer den normala ansvarsfördelningen. Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen ska även ha ansvaret under en krissituation. Vid en samhällsstörning finns rutiner för hur den kommunala krisledningen ska arbeta. Kommunen genomför risk- och sårbarhetsanalys och planerar för att hantera oförutsedda händelser inom sitt ansvarsområde.

Kommunen arbetar även med kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om att upprätthålla samhällsviktig verksamhet på lägsta acceptabla nivå vid en samhällsstörning. Varje verksamhet ska ha en plan för hur de ska agera vid t ex ett strömavbrott, kraftig värmebölja, stort personalbortfall eller att leveranser inte kommer som de ska.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej