Planer och styrdokument styr Motala kommuns verksamhet. Läs mer om Motala kommuns regelverk, styrdokument, planer och framtida visioner.

Motala hamn flygfoto

Styrdokument

Här finns kommunens styrdokument samlade.

Pågående utveckling och planering

Se vilken utveckling och planering som är på gång just nu.

Framtida visioner

Läs om Motala kommuns framtida visioner.

Skiss som beskriver på vilken nivå olika styrdokument antas.
Skiss som beskriver på vilken nivå olika styrdokument antas.

Här hittar du en beskrivning av kommunens olika styrdokument.

Program

Uttrycker den politiska inriktningen inom ett område. Program upprättas i syfte att styra mot en förändring och innehåller mål och prioriteringar för det som ska uppnås. Målen måste stå i relation till de mål som är beslutade för mandatperioden.

Plan

En plan är mer konkret än ett program och beskriver åtgärder på en övergripande nivå samt ansvarsfördelning. Planer ska i första hand antas på politisk nivå. Den huvudsakliga planen som upprättas på förvaltningsnivå är den årliga verksamhetsplanen.

Policy

Anger vilket förhållningssätt som ska gälla inom ett område. Ett policydokument innehåller principer för handlande men innehåller inte mål eller åtgärder.

Kommunala författningar (KFS)

Antas av kommunfullmäktige och indelas i tre kategorier; taxor, föreskrifter och reglementen. De kommunala författningarna är av tvingande karaktär och att likna vid lagtext. Kommunen bestämmer själv vad som ska klassas som kommunala författningar vilket gör att innehållet i de olika författningarna kan variera.

Taxor

Avgifter för nyttjande av kommunala tjänster.

Föreskrifter

Reglerar de rättigheter och skyldigheter som kunder och medborgare har i samhället och vid nyttjande av kommunal service.

Reglemente

Regler för hur kommunens interna verksamhet och bolag ska organiseras och bedrivas. Här innefattas även delegationsordningar, vidaredelegationer och ägardirektiv.

Riktlinjer

Riktlinjer innehåller regler för handlande. Riktlinjer kan ha sitt ursprung i en lagstiftning men det kan även vara inom områden som kommunen själv initierar.

Gemensamma anvisningar

Anvisningar är förvaltningsbeslut om ett gemensamt sätt att tillämpa och tolka lagstiftning eller politiskt antagna policyer, reglementen eller riktlinjer. Gemensamma anvisningar gäller samtliga förvaltningar.

Anvisningar

Anvisningar är förvaltningsbeslut om ett gemensamt sätt att tillämpa och tolka lagstiftning eller politiskt antagna policyer, reglementen eller riktlinjer. Anvisningar gäller en enskild förvaltning.

Rutiner

En rutin är en beskrivning av en process som fastställs på verksamhetsnivå eller enhetsnivå.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej