Överklaga beslut

Du kan överklaga på två sätt om du tycker att kommunen fattat ett felaktigt beslut, antingen genom laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut om du anser att det inte har gått lagligt till, eller att kommunen har beslutat om något den inte har rätt till att göra. Förvaltningsrätten prövar om beslutet är rätt fattat i förhållande till kommunallagen. Det är inte innehållet i beslutet som prövas.

Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet. Tiden räknas från den dagen då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla och tre veckor framåt. Det gäller alltså beslut med laglighetsprövning. Du måste förklara vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå överklagandet, om den anser att beslutet har gått till på ett lagligt sätt. Förvaltningsrätten kan godkänna överklagandet och upphäva kommunens beslut. Då måste kommunen fatta ett nytt beslut.

Förvaltningsbesvär

När ett beslut påverkar dig personligen, till exempel vid ett beslut om bygglov eller försörjningsstöd, kan du överklaga det. Du kan bara överklaga ett beslut som du personligen berörs av. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga och vem du ska skicka överklagandet till. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av det. Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövas själva sakfrågan och kommunens beslut kan ändras.

Uppgifter i en överklagan

Om du vill överklaga ett beslut framgår det av det särskilda beslutet vilka uppgifter du ska ange i din överklagan. Du ska ange vilket beslut som överklagas, vad du vill ha ändrat, skälen för ändring, vad du heter och dina kontaktuppgifter. Det kan finnas särskilda bestämmelser för ett visst beslut och informationen om vad som ska ingå i överklagan framgår av en överklaganhänvisning som hör till beslutet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej