Äldre kvinnor sitter i soffa med en skötare på ett vårdboende.

Motala kommun erbjuder olika former av omsorg och hjälp. Vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov och din livssituation. Här hittar du information om omsorg, socialt stöd, service och hjälp. Du hittar vart du kan vända dig i olika problemsituationer och hur du ansöker om stöd och hjälp.

Ekonomi och socialbidrag

Socialbidrag och ekonomiskt bistånd

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på annat sätt så kan du och din familj ha rätt att få försörjningsstöd.

En yngre man som håller om en äldre kvinna.

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller förvaltare ser till att den hjälpbehövandes rättigheter tillvaratas. Denne hjälper till med saker som personen i fråga själv inte klarar av.

Hemtjänst

Hemhjälp, hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp för att klara av din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser som är anpassade efter dina behov.