Revisorer

Revision är ett demokratiskt instrument för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Kommunrevisionen i Motala består av sju förtroendevalda revisorer.

Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag årligen granska all verksamhet som bedrivs inom beredningarna, nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Den övergripande uppgiften är att granska om beredningar, nämnder och kommunstyrelsen fullgör sina uppdrag från fullmäktige.

Lekmannarevisorer granskar den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Revisorerna biträds av sakkunniga biträden från Deloitte. Granskning sker i enlighet med fastställd revisionsplan som utgår från den risk- och väsentlighetsanalys som revisorerna årligen utför. Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Läs och ta del av Reglemente för Motala kommuns revisorer:

Reglemente för Motala kommuns revisorer (PDF, 23 kB)

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej