Revision är ett demokratiskt instrument för att utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Kommunrevisionen i Motala består av sju förtroendevalda revisorer.

Revisorernas uppgift är att på kommunfullmäktiges uppdrag årligen granska all verksamhet som bedrivs inom beredningarna, nämndernas och kommunstyrelsens verksamhetsområden. Den övergripande uppgiften är att granska om beredningar, nämnder och kommunstyrelsen fullgör sina uppdrag från fullmäktige.

Lekmannarevisorer granskar den verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. Revisorerna biträds av sakkunniga biträden från Deloitte. Granskning sker i enlighet med fastställd revisionsplan som utgår från den risk- och väsentlighetsanalys som revisorerna årligen utför. Revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande.

Reglemente

Läs mer i Reglemente för Motala kommuns revisorer (PDF, 23 kB).

Revisionsplan

Revisorerna tar varje år fram en revisionsplan över vad som ska granskas under året. Här hittar du den aktuella revisionsplanen.

Revisionsplan (PDF, 12 kB)

Revisionsrapporter

Granskningarnas resultat sammanfattas i en rapport som översänds till berörda styrelser, nämnder och till kommunfullmäktige. Längre ner på den här sidan hittar du rapporter.

Revisionsberättelse

Revisorernas arbete redovisas också i den årliga revisionsberättelsen som behandlas av kommunfullmäktige i april i samband med bokslutet och årsredovisningen. Här hittar du den senaste revisionsberättelsen.

Revisionsberättelse (PDF, 829 kB)

Kontakt

Till revisorers kontaktuppgifter

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej