Avloppsvatten från företag

Verksamheter med vattenutsläpp finns inom de flesta branscher. Avloppsvatten från dessa kan behöva samlas upp eller renas ytterligare innan det eventuellt kan släppas ut i avloppsnätet. Här får du mer information om ditt ansvar som företagare.

Reningsverken ska i första hand ta emot och rena hushållens avloppsvatten. Avloppsvatten från industrier får inte släppas ut i avloppsnätet om det innehåller skadliga ämnen. De försämrar reningen i reningsverken och kan vara skadliga för miljön om de kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Om dessa ämnen finns kvar i slammet, som bildas som restprodukt på reningsverken, förhindrar de att detta kan användas som växtnäring.

Verksamheten Vatten och avfall är huvudman för ledningsnätet i Motala och Vadstena kommuner.

E-tjänst

Använd vår e-tjänst för att skicka in information om verksamhetens hantering av utsläpp till ledningsnätet.

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Det här får du inte spola ner i avloppet

Här får du information om vad du får och inte får spola ner i avloppet. Informationen gäller även dig som har enskilt avlopp.

Fettavskiljare

Här hittar du information om fettavskiljare och vilket ansvar fastighetsägare och du som bedriver en livsmedelsverksamhet har för att inte släppa ut fett i ledningarna.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej