Flygbild över hamnen och inloppet till strömmen och kanalen.

Foto: Carl Schnell

Lokalt utvecklingsprogram

Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) visar vägen framåt för den politiska inriktning som styr Motala kommuns verksamhet åren 2023-2026. Programmet utgår från Samverkan för Motalas (M, SD, KD) och Liberalernas politik, en politik som fick störst förtroende av Motala kommuns medborgare i valet september 2022.

Politiken styr mot en kommun där alla ska trivas och ges möjlighet att utvecklas. Möjligheten till valfrihet ska finnas inte minst inom vård, omsorg och skola. Alla ska också uppleva att de får en vård, omsorg och skola av hög kvalitet. Näringslivet ska ha goda förutsättningar att verka i kommunen och därmed kan fler komma i sysselsättning. Vi ska arbeta proaktivt med integrations- och brottsförebyggande frågor och inte minst ska medborgarna känna sig trygga. Vi vill att fler ska besöka och uppleva vår kommun, hit vill man både komma och återvända. Kommunens skattemedel ska vi hantera på ett ansvarsfullt sätt.

Kommunens vision har varit en övergripande målbild i samband med framtagandet av programmet samtidigt som den tar avstamp i kommunens översiktsplan, ÖP 2040.

Hållbar utveckling

Kopplingen till Agenda 2030 synliggörs i programmet och visar hur vi ska arbeta för en hållbar utveckling. Enkelt beskrivet betyder det att vi måste leva på ett sätt idag som gör att generationer som kommer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

I Sverige arbetar regeringen, kommuner, regioner och näringsliv med att nå Agenda 2030. Även om målen är globala så behöver arbetet göras på lokal nivå och där har kommunen en viktig roll. Därför är det naturligt att det lokala utvecklingsprogrammet utgår från Agenda 2030.

Fyra fokusområden och tolv målområden

Mandatperiodens fokusområden beskriver en övergripande målbild och ambition. Varje fokusområde består sedan av ett eller flera målområden.

Målområden beskriver en målbild och ambition inom ett avgränsat område. Målområdena anger också den politiska riktningen och prioriteringen, vilka tydliggörs med hjälp av styrtal som visar på en riktning och ambition. Styrtalen följs upp och utvärderas med ett eller flera nyckeltal.

Det lokala utvecklingsprogrammet är styrande för kommunens nämnder och förvaltningar.

Läs mer om fokusområdena och vilka målområden som ingår under rubrikerna nedan.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej