Flygbild över området Kanalstaden.

Planprogram Kanalstråket

Kommunen arbetar med att ta fram ett planprogram för det område som fått namnet Kanalstråket, fokusområde Kanalstaden. Syftet är att visualisera och beskriva förutsättningarna för området inför kommande detaljplanearbete.
Kartbild med markering som visar Kanalstråkets avgränsning. Foto.
Markeringen i bilden visar planområdets avgränsning.

Planområdet sträcker sig från Borenshult, in mot centrum och fram till genomfarten. Inom planområdet finns idag verksamheter som exempelvis bandyplan, ishall, sim- och sporthall samt industriområde med olika verksamheter. Fokusområde är det markområde som benämns Kanalstaden, fastigheten Innerstaden 1:103, där det är tänkt att bostäder ska byggas.

Området är en viktig del i stadsutvecklingen. Genom attraktiva bostäder med närhet till pendling, centrum och naturområden kan Kanalstaden bli en ny attraktiv stadsdel utmed kanalen.

Den nya stadsdelen binds samman med den befintliga centrumkärnan. Området blir en viktig del i att skapa ett flöde hela vägen från Gamla Motala verkstad och ut till Varamobaden där bad, fritidsområden samt idrotts- och evenemangsytor finns och planeras.

Planprogram

Planprogrammet ska fungera som en utgångspunkt för de detaljplaner som kommer att behöva tas fram. I dagsläget vet kommunen inte hur många som kan komma att behövas.

Läs mer om vad ett planprogram är:

Detaljplaner – planprogram

Fastigheten Innerstaden 1:103

I december 2021 tecknade det kommunala bolaget AB Wettern ett avtal med Motala Express Fastighet Aktiebolag (MEFAB) om att köpa marken med tillhörande byggnader mellan järnvägen och Göta kanal i området vid isstadion och idrottsparken.

Kommunen tog över marken och byggnaderna 3 oktober 2022. AB Wettern blev då ägare och hyresvärd för de verksamheter som finns där idag. De befintliga byggnaderna ska rivas och tillsammans med hyresgästerna arbetar Tillväxt Motala med att hitta nya lämpliga lokaler.

Kontakt

För frågor är du välkommen att kontakta Motala kommuns servicecenter.
E-post: motala.kommun@motala.se
Telefon: 0141-22 50 00

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej