Servicegaranti – Korttidsboende

Korttidsboende i Motala kommun är en form av särskilt boende för dig som har behov av att under en begränsad tid, till exempel efter sjukdom, utreda vilken form av stöd och hjälp som kan vara aktuellt för dig.

Vi garanterar:

Genom vår service- och värdighetsgaranti för Korttidsboende garanterar vi:

  • Du får ett välkomstsamtal inom ett dygn från att du har kommit till korttidsboendet.
  • Din kontaktman gör en individuell planering tillsammans med dig inom fem dagar efter att du kommit till korttidsboendet. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan.
  • Det är viktigt för oss att du kan leva ett värdigt liv, får uppleva välbefinnande och trygghet i din vardag på boendet och det är dina behov som styr hur du ska få dina insatser utförda.
  • Du träffar personal som är utbildad för att klara dina behov av hjälp och som har kännedom om dina behov av stöd och hjälp innan de börjar arbeta hos dig. Du kan nå personalen varje dag, dygnet runt.
  • Du träffar personal som bär arbetskläder och har synlig namnskylt som visar att de tillhör korttidsboendets personal. När personalen kommer så talar de om vad de heter.
  • Personalen ringer eller knackar alltid på dörren när de kommer, även om de har nyckel. Vid överenskommelse öppnar personalen din bostad med nyckel. När nycklarna inte används förvaras de i säkert i boendets lokaler. Detta gäller dock inte om du bor på ett korttidsboende där ni är flera i rummet.

 Det här behöver vi:

  • Att du har med dig ordinerade mediciner i dosett eller apodos samt aktuell läkemedelslista.
  • Att du har med dig hjälpmedel som till exempel rollator eller strumppådragare, hygienartiklar och eventuella inkontinenshjälpmedel.

Uppföljning av servicegarantin

Service- och värdighetsgarantin för korttidsboende följs upp årligen och resultatet används för att förbättra verksamheten.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantin inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du kan i första hand kontakta de personer som arbetar på korttidsboendet eller din kontaktman. Du kan också välja att kontakta chefen för korttidsboendet eller framföra dina åsikter genom att använda kommunens system för synpunktshantering. 

Dina åsikter är viktiga och om något blivit fel vill vi snarast få reda på vad som hänt och kunna rätta till det.

Dokument att skriva ut

Service- och värdighetsgaranti för utskrift

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej