Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön.

Anmäl via vår e-tjänst

Här anmäler du uppstart av ny eller förändring av befintlig miljöfarlig verksamhet.

Ditt ansvar som verksamhetsutövare

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet, eller vidtar en åtgärd som kan påverka människors hälsa eller miljön, ska minska utsläppen av föroreningar till vattnet, luften och marken.

Avfall ska återvinnas så långt det går och användningen av energi och material ska effektiviseras. Man ska sträva efter att hantera mindre mängd farliga kemikalier.

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att vara införstådd i de regelverk som finns och berör din verksamhet. Miljöbalkens regler gäller för både små och stora miljöfarliga verksamheter.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej