Brandman med sprutande slang

Fotograf: Petter Blomberg

Räddningstjänstens främsta uppgift är att minska konsekvenserna för den enskilde och samhället före, under och efter olyckor via förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder.

Räddningstjänsten i Motala kommun har en servicegaranti som innebär att insatstiden innan vi är på plats vid en olycka aldrig ska överstiga 30 minuter. Vid sex av tio olyckor ska insatstiden vara maximalt tio minuter.

Anlagd brand

Anlagd brand är en brand som anläggs med avsikt. Minst var fjärde brand som inträffar är just anlagd och varannan skolbrand i Sverige är anlagd. Barn och ungdomar under 18 år står för cirka 60 procent av alla anlagda bränder. Det innebär att de anlägger över 100 bränder per vecka.

Rapportera tillbud

Dagligen sker mindre brandtillbud på våra skolor, det kan vara en liten brand i en papperskorg, pappershanddukar som antänts med mera. Så länge det stannar vid det lilla tillbudet så får räddningstjänsten inte alltid kännedom om att något inträffat. Vi vill att varje brandtillbud rapporteras till oss så att vi kan se till så att åtgärder sätts in i ett tidigt skede. På så vis kanske det går att förhindra en storbrand och därmed en katastrof för våra barn och samhället. Räddningstjänstens telefonnummer är öppet för samtal om anlagd brand dygnet runt årets alla dagar 0141-22 50 00. Du som ringer till oss kan givetvis välja att vara anonym.

Kontakt

raddtj@motala.se
Tel växel: 0141-22 50 00 / Fax: 0141-21 38 20

Postadress: Motala kommun, 591 30 Motala
Besöksadress: Glimmervägen 2

Utrustningen utlånas högst en vecka i taget. De första två dagarna är kostnadsfria, därefter kostar det 5kr/dag. Det går inte att boka i förväg.

Flytvästar

Flytvästar i olika storlekar finns att låna för korta tider. Behöver du en flytväst under en längre tid rekommenderar vi att du köper en egen, det är en billig livförsäkring.

Isutrustning

Isutrustningspaket innehållande 2 par isdubbar och kastlina finns för utlåning

Utlämning

mån-fre kl. 08.30-12.00, 13.00-16.30 och 18.00-19.00
lör-sön kl. 08.30-10.00 och 17.00-19.00

Det finns alltid en risk att räddningsstationen är obemannad men under tiderna ovan är sannolikheten stor att vi kan hjälpa er. Ni är också hjärtligt välkomna andra tider, har ni tur kan vi hjälpa er även då.

Räddningstjänsten är aldrig först på plats vid en brand eller olycka, därför kan din insats vara avgörande! Att informera Motalas invånare om brandkunskap och brandskydd utgör en viktig del i det förebyggande arbetet. För frågor och bokningar av utbildningar kontakta räddningstjänstens växel 0141-22 50 00.

Arbetsplatsens brandskydd

Utbildningen genomförs på er arbetsplats. Först genomförs en del om bränders uppkomst, brandspridning och vanliga brandorsaker. Sedan leder instruktören gruppen i ett samtal kring lokalens brandskydd och personalens roll vid brand och att förebygga brand. Vi vill verka för att skapa medvetenhet, kännedom samt visa på vikten av kontinuitet i brandskyddsarbetet. Utbildningen tar två och en halv timme. Arbetsplatsens brandskydd kostar 2500:-/kurs. Utbildningen föregås av ett besök från utbildningsledaren där denne får en bild av hur arbetsplatsen ser ut.

Brandkunskap med praktik

Varför och hur uppstår bränder, och vad kan vi göra för att förhindra eller begränsa skador? Detta är i stora drag de frågor som tas upp under utbildningen ”brandkunskap med praktik”. Utbildningen genomförs på Räddningstjänstens övningsfält och består av ca en och en halv timmes teori, och en timmes praktik. Ett av huvudmålen med utbildningen är att alla kursdeltagare ska veta hur man använder en handbrandsläckare. Brandkunskap med praktik kostar 5200:-/kurs.

Hem och fritid

Kostnadsfri utbildning som tar upp de risker vi har omkring oss i hemmet och fritidsmiljön. Utbildningen fokuserar cirka hälften av tiden riktat mot brand, och hälften mot andra risker och olyckstyper. Utbildningen tar cirka en timma och riktar sig främst till föreningar.
Hem & Fritid är kostnadsfri, minst 15 deltagare/tillfälle

Heta arbeten

Du som är företagare och har en företagsförsäkring är skyldig att följa de regler som finns för brandfarliga tillfälliga heta arbeten. Följs inte dessa regler så gäller inte din företagsförsäkring vid ett eventuellt tillbud som är föranlett av brister vid heta arbeten i din verksamhet.
Certifikatet för heta arbeten är giltigt i fem år och det är upp till dig eller din arbetsgivare att förnya certifikatet. Heta arbeten kostar 2800:-/deltagare.

Utbildning 2017- Heta arbeten (PDF, 84 kB)

Systematiskt brandskyddsarbete

detta är en utbildning för ägare och nyttjanderättshavare av byggnad eller anläggning i systematiskt brandskyddsarbete. Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare sådana kunskaper att du själv kan påbörja arbetet med att identifiera och dokumentera brandskyddet i din verksamhet vilket är en förutsättning för att kunna bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.
Som kursdeltagare erhåller du en pärm med kursdokumentation. Pärmen innehåller materiel som gör att arbetet som brandskyddsansvarig underlättas och att du snabbt kan komma igång med ditt systematiska. Systematisk brandskyddsarbete kostar 800:-/deltagare

systematiskt brandskyddsarbete (PDF, 17 kB)

Öppen brandkunskap med praktik

Detta tillfälle är tänkt som ett ”uppsamlingsheat” där man kan anmäla enstaka deltagare som är i behov av utbildningen Brandkunskap med praktik. Deltagare kan vara personer som har missat tidigare utbildningstillfällen, enstaka personer på ett företag som är i utbildningsbehov eller privatpersoner som vill gå utbildningen. Öppen brandkunskap med praktik kostar 400:-/deltagare. Läs mer om utbildningen på Brandkunskap med praktik.

Övriga utbildningar

Räddningstjänsten utbildar varje år 7:e-klassare och 6-åringar.

Brandutbildning för 7:e-klassare

Utbildningen genomförs på Räddningstjänstens övningsfält och beskriver hur och varför det brinner samt vad eleverna själva kan göra i en brandsituation. I utbildningen ingår även en praktisk del där bland annat målet är att alla ska kunna hantera en brandsläckare, släcka brand i kläder och släcka brand på spis.

Utbildning av 6-åringar

Vi besöker varje förskola och genomför utbildningen som tar ca. 2 timmar.