Tre män som står framför flaggor.

Kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Här fattas alla viktiga, övergripande beslut. Här hittar du information om möten och länk till en webb-tv-kanal där du kan titta på sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, både live och i efterhand.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om:

 • Kommunens budget
 • Kommunalskattens storlek
 • Vilka nämnder som ska få finnas i kommunen
 • Taxor och avgifter
 • Mål för kommunens olika verksamheter

Här hittar du ledamöterna i kommunfullmäktige och deras kontaktuppgifter.

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden. De hålls oftast i Motala Convention Centre (Folkets Hus), Repslagaregatan 3, Motala. Ärendelistor till kommunfullmäktiges sammanträden hittar du på kommunens officiella anslagstavla.

Sammanträdestider

Följande dagar och tider sammanträder kommunfullmäktige under 2019:

 • Måndagen den 21 januari kl. 18.00
 • Måndagen den 11 februari kl. 18.00
 • Måndagen den 11 mars kl. 18.00
 • Måndagen den 8 april kl. 13.30
 • Måndagen den 13 maj kl. 18.00
 • Måndagen den 10 juni kl. 18.00
 • Måndagen den 26 augusti kl. 13.30
 • Måndagen den 16 september kl. 18.00
 • Måndagen den 14 oktober kl. 13.30
 • Måndagen den 18 november kl. 13.30
 • Måndagen den 9 december kl. 18.00

Protokoll från kommunfullmäktiges möten hittar du i Sammanträdesportalen.

Kommunfullmäktige i Motala kommun har 57 ledamöter. De är fördelade på de olika partierna enligt följande:

Ordförande

Nils-Ingvar Graan (Kristdemokraterna)
nils-ingvar.graan@motala.se

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och under allmänhetens frågestund är allmänheten välkommen att ställa frågor till fullmäktige. Du kan ställa din fråga på följande sätt:

 • muntligen vid sammanträdet
 • skicka e-post till motala.kommun@motala.se
 • skicka post till adressen: Motala kommun, Kommunfullmäktige, 591 86 Motala
 • lämna in den till receptionen i Kommunhuset
 • faxa till 0141-577 14

För att din fråga ska tas upp måste du vara närvarande på allmänhetens frågestund.

Här följer korta förklaringar av några begrepp som förekommer i kommunfullmäktige.

Fråga

En ledamot som vill ha ett snabbt svar från någon i den styrande majoriteten kan muntligen eller skriftligen ställa en så kallad enkel fråga som ska handla om ganska enkla sakförhållanden. Frågan lämnas in innan sammanträdet börjar och ställs under sammanträdet då även svaret ges. Bara frågeställaren och den som svarar får delta i debatten. En enkel fråga leder inte till något beslut i fullmäktige.

Interpellation

En interpellation lämnas skriftligen före sammanträdet och riktar sig vanligen till en nämndordförande. Ärendet ska helst vara av större intresse för kommunen. Alla ledamöter i fullmäktige får möjlighet att delta i debatten. En interpellation ska besvaras skriftligt och leder inte fram till något beslut i fullmäktige.

Motion

En motion är ett skriftligt förslag som måste beredas. Beredning betyder att förslaget utreds och prövas från olika synpunkter av en beredning eller nämnd. Beredningen leder fram till ett förslag till svar på motionen som fullmäktige får ta ställning till genom ett beslut.

Bordläggning

Ett ärende bordläggs eller återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs i valärenden och om ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet. När ett ärende blivit bordlagt sker inte någon ytterligare beredning av ärendet. Varken beslutsunderlag eller beredande instans förslag till kommunfullmäktiges beslut får ändras. Ett bordlagt ärende skall behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde, om fullmäktige inte beslutar något annat.

Återremiss

När fullmäktige beslutat om återremiss skickas ärendet tillbaka för ytterligare beredning, till exempel kan mer fakta eller information tas fram som underlag för kommunfullmäktiges beslut. Vid återremiss kan även beredande instans ändra eller komplettera sitt förslag till kommunfullmäktiges beslut i ärendet.

De politiker som sitter med i kommunfullmäktige kan  komma med olika förslag till politiska beslut genom att skriva en motion. Kommunfullmäktige ska då ta upp motionen och besluta om vilken nämnd som ska handlägga den.

Motionen ska handläggas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen kom in. Om det inte är möjligt ska det anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.

I arbetsordningen för kommunfullmäktige står att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på sammanträdena i april och oktober, och den publiceras också på Motala kommuns hemsida.

Här kan du läsa den senaste redovisningen: Motioner som ännu inte besvarats (PDF, 133 kB)

I arbetsordningen står om hur kommunfullmäktige ska arbeta och hur sammanträden ska gå till.

Läs mer i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Motala kommun (PDF, 53 kB).

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Fax: 0141-577 14

Postadress:
Kommunfullmäktige
Motala kommun
591 86 Motala

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Foto från kommunfullmäktiges sammanträde, där man ser filmutrustningen i förgrunden och ledamöter i bakgrunden.

Webb-tv från kommunfullmäktige

Här hittar du sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträde. Du kan titta live på sammanträdet samtidigt som det pågår, eller i efterhand.

Skärmbild från sammanträdesportalen.

Sammanträdesportalen

I sammanträdesportalen hittar du protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden.

Anslagstavla

På kommunens officiella anslagstavla publiceras ärendelistan för kommande sammanträden.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej