I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse. Använd menyn för att komma till våra detaljplaner.

Gällande detaljplaner och detaljplaner under arbete

Detaljplaner genomgår en planprocess för att slutligen bli gällande detaljplaner som vinner så kallad laga kraft. I planprocessen finns de olika faserna tidigt planarbetesamrådgranskningantagande, och gällande detaljplaner, laga kraft. Planer kan också vara i formen av så kallade planprogram. De olika detaljplanerna finns samlade under dessa faser av planprocessen där du också hittar kontaktuppgifter till ansvarig handläggare för de olika planerna.

Vad är en detaljplan?

Detaljplanen ska redovisa vad som ska vara gata, park eller annan allmän plats. Mark för bebyggelse och vissa sorters anläggningar ska avgränsas och det ska framgå vad marken får användas till. Detaljplanen ger en bestämd genomförandetid, men fortsätter att gälla efter detta datum (om den inte upphävs eller ändras). I planen får också bebyggelsens omfattning, placering och utformning regleras. Dessutom redovisas om bygglovplikten ska ökas eller minskas jämfört med lagens generella krav.

Enligt plan- och bygglagen är det kommunerna som har huvudansvaret för bebyggelsens utformning. Den svarar också för att olika intressen beaktas vid planläggning. För att garantera detta föreskriver lagen ingående hur planprocessen ska genomföras. Länsstyrelsen bidrar med råd och kunskapsunderlag. Den fungerar också som ”statens förlängda arm” för att bland annat kontrollera att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses. Vill du lära dig mer om vad detaljplanering är? Se Boverkets webbplats.

Ansök om planbesked

Och du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplan eller ändring av gällande detaljplan så ska du fylla i ansökan om planbesked (PDF, 286 kB). OBS! Den optimala webbläsaren för hantering av interaktiva pdf-filer är Google Chrome.

När du skickar in ansökan så begär du beslut om planbesked, en tjänst som är prissatt enligt nämndens taxa. Avgiften tas ut för både positiva och negativa planbesked. Kommunen ska i enlighet med Plan- och bygglagen lämna planbesked senast fyra månader efter ansökan om planbesked inkommit.

Handläggningen av planbesked görs utifrån plan- och bygglagens bestämmelser och tas upp för beslut på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. I planbeskedet ingår en lämplighetsprövning som delvis grundar sig på översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden samt gällande kommunala styrdokument.  Kommunens planbesked går inte att överklaga.

Vid negativt planbesked ska du få en motivering till varför en ny detaljplan inte kommer att upprättas. Vid positivt planbesked tas förfrågan om detaljplan med i planprioriteringslistan var på tidpunkt för start av planarbete fastställs och förmedlas till sökande.

Kommunen tar betalt för upprättande av detaljplaner i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens taxa. Avgiften betalas normalt av den som beställt detaljplanen och regleras genom ett planavtal, men avgiften kan också i vissa fall tas ut i bygglovskedet.

Vad säger detaljplanen om din fastighet? Gällande planer hittar du via kommunens digitala karta.

Läs mer om detaljplaner

Se hur planprocessen går till och klicka dig vidare till de olika faserna av planprocessen för att se vilka detaljplaner som befinner sig i vilken fas.

En detaljplan är ett dokument över ett visst område som visar hur man får använda mark- och vattenområden och hur marken ska bebyggas. Detaljplanen ska redovisa vad som ska vara gata, park eller annan allmän plats. Mark för bebyggelse och vissa sorters anläggningar ska avgränsas och det ska framgå vad marken får användas till. Detaljplanen ger en bestämd genomförandetid, men fortsätter att gälla efter detta datum (om den inte upphävs eller ändras).

I en detaljplan kan det finnas bestämmelser för till exempel hur stora eller höga byggnader får vara och vilka krav som finns på avstånd till fastighetsgränser. På kartan Bygga och bo kan du se om din fastighet omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelse. Där kan du också se vad bestämmelserna innebär.

I planen får bebyggelsens omfattning, placering och utformning regleras. Dessutom redovisas om bygglovplikten ska ökas eller minskas jämfört med lagens generella krav. Enligt plan- och bygglagen är det kommunerna som har huvudansvaret för bebyggelsens utformning. Den svarar också för att olika intressen beaktas vid planläggning. För att garantera det föreskriver lagen ingående hur planprocessen ska genomföras. Länsstyrelsen bidrar med råd och kunskapsunderlag. Den fungerar också som ”statens förlängda arm” för att bland annat kontrollera att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses.

Detaljplaner regleras av Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Plankartan är ett juridiskt bindande dokument och planbeskrivningen beskriver syfte och innehåll för planen. Detaljplaner är ett krav inom tätbebyggda områden och ligger till grund för vidare bygglovsprövning. Vill du lära dig mer om vad detaljplanering är? Se Boverkets webbplats.

  • Strandskydd och riksintressen
  • Trafik och vägtrafikbuller
  • Verksamhetsbuller
  • Infrastruktur gällande vatten/avlopp samt el/värme
  • Dagvattenhantering
  • Landskapsbild
  • Arkeologi
  • Geoteknik

Läs mer om planprocessen.

Kontakt

Har du allmänna frågor som rör detaljplaner eller vill ha hjälp att tyda gällande detaljplan kan du kontakta Motala kommuns enhet för fysisk planering. Under varje plan hittar du också kontaktuppgifter till ansvarig handläggare.

Adress
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/Fysisk planering
591 86 Motala

E-post
samhallsbyggnad@motala.se

Kartan Bygga och bo

I kartan Bygga och bo finns gällande detaljplaner.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej