Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådet i Motala kallas också Bråmo. Rådet består av enhetschefer från kommunens alla förvaltningar och representanter från polisen, landstinget och Bostadsstiftelsen Platen.

Motala ska vara en attraktiv kommun för boende, studerande och besökare där alla, oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning ska känna sig trygga och säkra. I Motala kommun finns därför ett lokalt brottsförebyggande råd, Bråmo, som arbetar för samverkan mellan olika aktörer för att öka tryggheten och förebygga brott.

Rådet sammanträder fyra gånger per år, men kan sammankallas vid behov.

Brottsförebyggande rådets uppgift

Syftet är att långsiktigt genom samverkan och gemensamma insatser med olika aktörer öka tryggheten och minska brottsligheten för Motalas invånare och dess besökare.

Det gemensamma arbetet utgår från den samverkansöverenskommelse och det medborgarlöfte som tecknas mellan Motala kommun och Polisen. I samverkansöverenskommelsen fastställs att kommunen och polisen ska samarbeta i kartläggning, lägesbild och handlingsplan.

Rådet arbetar också händelsebaserat utifrån uppkomna händelser och behov där insatser behövs.

Verksamheter i Brottsförebyggande rådet

Nedanstående verksamheter finns representerade i Brottsförebyggande rådet.

 • Socialförvaltningen
 • Sektor fritid
 • Skolan – högstadiet och gymnasiet
 • Elevhälsan
 • Tekniska serviceförvaltningen
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Räddningstjänsten
 • Kommunens gemensamma ledningsförvaltning
 • Polisen
 • Region Östergötland
 • Bostadsstiftelsen Platen
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej