Servicegaranti – Hemtjänst

Hemtjänsten i Motala ska utgå från en människosyn som betonar alla människors lika värde. Ett gott bemötande ska vara en utgångspunkt för arbetet. Verksamheten ska präglas av respekt för varje individs behov och förmåga att själv välja hur han/hon vill leva sitt liv.

Vi garanterar

Genom vår service- och värdighetsgaranti för Hemtjänst garanterar vi:

 • Vi startar omvårdnadsinsatsen inom två dygn från det att du har beviljats bistånd inom hemtjänst. Insatsen kan även starta enligt annan överenskommelse med dig.
 • Vi startar serviceinsatsen inom fjorton dagar från det att du har beviljats bistånd inom hemtjänst. Insatsen kan även starta enligt annan överenskommelse med dig.
 • Du får en kontaktman inom hemtjänsten senast inom fem dagar efter det att hemtjänstinsatsen startat. Du har rätt att byta kontaktman om du vill.
 • Din kontaktman gör en individuell planering tillsammans med dig inom en vecka efter att du fått hemtjänst. Planeringen dokumenteras i en genomförandeplan.
 • Det är viktigt för oss att du kan leva ett värdigt liv, får uppleva välbefinnande och trygghet i din vardag och det är dina behov av insatser som styr hur du ska få dina dem utförda.
 • Du träffar personal som är utbildad för att klara dina behov av hjälp och som har kännedom om dina behov av stöd och hjälp innan de börjar arbeta hos dig. Om du har omvårdnadsinsatser kan du nå personalen varje dag, dygnet runt.
 • Du träffar personal som bär arbetskläder, har legitimation och synlig namnskylt som visar att de tillhör hemtjänstens personal. När personalen kommer så talar de om vad de heter.
 • Personalen ringer eller knackar alltid på dörren när de kommer, även om de har nyckel. Vid överenskommelse öppnar personalen din bostad med nyckel. När nycklarna inte används förvaras de i säkra nyckelskåp i hemtjänstens lokaler.
 • Personalen håller de tider som ni har kommit överens om. Skulle de bli försenade mer än en halvtimme så meddelas du det.
 • Vi hjälper dig om du önskar att byta hemtjänstutförare.

Det här behöver vi:

För att kunna utföra hemtjänst hos dig så behöver vi följande:

 • Din bostad är vår arbetsmiljö. Det innebär att bostaden i vissa fall kan behöva anpassas för att vi ska kunna utföra insatserna som du behöver. Exempelvis när det finns behov av höj- och sänkbar säng om ditt omvårdnadsbehov kräver detta.
 • För att personalen inom hemtjänsten ska kunna arbeta på ett hygieniskt och säkert sätt måste det finnas utrymme för förvaring av skyddsutrustning som till exempel engångsförkläden, handskar, hand- och ytdesinfektionsmedel.
 • Att du tar del av information kring den/de serviceinsatser som du har beviljats för att veta vad insatsen innebär och vad du behöver ha hemma för att vi ska kunna utföra insatsen på ett så bra sätt som möjligt hemma hos dig.
 • Att du snarast meddelar hemtjänsten om du räknar med att inte vara hemma när hjälpen är planerad att utföras, dock senast två vardagar före en planerad serviceinsats eller så snart som möjligt avseende en omvårdnadsinsats.

Vad hemtjänsten i övrigt behöver ha hemma hos dig för att kunna utföra sitt arbete varierar beroende på vilka insatser som du har. Som kund betalar du för utförda insatser men det är viktigt att du kontaktar hemtjänsten om förutsättningarna förändras.

Uppföljning av servicegarantin

Vilka behov du har och hur du vill att insatserna ska utföras bestämmer du tillsammans med hemtjänsten när ni gör den individuella planeringen. Den individuella planeringen som görs dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen följs upp kontinuerligt, dock minst två gånger per år.

Samtliga service- och värdighetsgarantier för hemtjänst följs upp årligen och resultatet används för att ständigt förbättra verksamheten.

Hur hanterar kommunen avvikelser från servicegarantin?

Om du upplever att garantierna inte uppfylls vill vi gärna att du tar kontakt med oss. Du kan i första hand kontakta de personer som utför hemtjänsten hos dig eller din kontaktperson. Du kan också välja att kontakta chefen för verksamheten eller framföra dina åsikter genom att använda kommunens synpunktshanteringssystem.

Dina åsikter är viktiga och om något blivit fel vill vi snarast få reda på vad som hänt och kunna rätta till det.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej