Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad och närmiljö kan ansöka om att få bostadsanpassning.

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar av din bostad som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Vem kan få bostadsanpassningsbidrag?

Du som hyr eller äger din bostad kan få bidrag till anpassning. Även du som regelbundet tar hand om en person med funktionsnedsättning i din bostad kan få bidrag.

Vad ges bidrag till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till att åtgärda bostadens fasta funktioner. Med fasta funktioner menas sådant som man normalt inte tar med sig vid flytt. Exempel på vad man kan få bidrag för:

 • Ändring av badrum
 • Ändring av kök
 • Borttagning av trösklar
 • Breddning av dörrar
 • Räcken och ledstänger
 • Ramper

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna som du söker bidrag för. Bidrag lämnas endast till anpassningar i din permanentbostad, det vill säga den bostad som är avsedd för ditt stadigvarande boende. Om åtgärden behöver utföras av andra orsaker än behovet av anpassning, t ex bristande underhåll, kan man inte få bostadsanpassningsbidrag.

Behöver jag fråga min hyresvärd/bostadsrättsförening?

Ett beslut om bostadsanpassningsbidrag innebär att kommunen prövat din rätt till bidrag men inte att du har tillåtelse att genomföra åtgärden. Bor du i hyresrätt kan du enligt hyreslagens bestämmelser bli skadeståndsskyldig för ändringar du gjort i lägenheten utan hyresvärdens medgivande. Bor du i bostadsrätt får du enligt bostadsrättslagen inte genomföra åtgärder i allmänna utrymmen i föreningens hus. Även åtgärder inne i lägenheten kan kräva styrelsens medgivande.

Det är du som beviljats bidrag som ansvarar för genomförandet av anpassningen. Därför är det viktigt att du som bor i hyresrätt eller bostadsrätt kontaktar din hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att anpassningen får utföras. Av medgivandet bör också framgå att du inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick vid avflyttning.

Ansök om bidrag för bostadsanpassning

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag hos bygglovenheten genom att använda den här blanketten: Blankett för att ansöka om bostadsanpassning.
Du kan också få en blankett genom att kontakta bygglovenheten.

Med ansökan bifogas:

 • Sökta åtgärder. På ansökningsblanketten skriver du vilka åtgärder du söker bidrag för eller bifogar ett åtgärdsprogram.
 • Intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig(t ex läkare) om att anpassningen är nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen.
 • Till din ansökan kan du bifoga en offert eller kostnadsberäkning för de åtgärder som du söker bidrag för. Om du inte bifogar dessa handlingar kommer handläggaren att ta in en eller flera offerter för de sökta åtgärderna.

Beslut och utbetalning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om bidraget. Bidraget betalas ut när arbetet är färdigt.

Byta bostad

Om du som har en funktionsnedsättning funderar på att byta bostad är det viktigt att du kontaktar handläggare av bostadsanpassningsbidrag innan köp/byte för att få veta om du har rätt till anpassning av den nya bostaden om du har behov av det.

Bygg nytt

Vid nybyggnad gäller att kommunen ska bevilja bostadsanpassningsbidrag endast om du har särskilda skäl att välja en utformning av bostaden som kräver anpassning. Du ska alltså uppfylla det krav som gäller enligt svensk bygglagstiftning.

Läs mer

Kontakt

Bygglovsenheten, Bostadsanpassning
Telefon: 0141-22 51 92
E-post: bygglov@motala.se

Kontakta handläggaren av bostadsanpassningsbidrag på ett tidigt stadium, redan när du börjar planera anpassning av bostaden, om du har behov av bidrag.

Det är också viktigt att du som har en funktionsnedsättning och funderar på att byta bostad kontaktar handläggaren innan. Då kan du ta reda på om du har rätt till anpassning av den nya bostaden.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej