Översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste dokument. Den beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Kommunfullmäktige i Motala kommun har den 7 juni 2022 tagit beslut om en kommuntäckande översiktsplan, ÖP 2040. Översiktsplanen är helt digital och presenteras i Story Map.

I enlighet med Plan- och bygglagen genomfördes samråd under perioden 5 oktober – 31 december 2020 och granskning under perioden 11 oktober – 12 december 2021. Synpunkter som kom in har sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse och i ett granskningsutlåtande. Justeringar och förtydliganden har gjorts i syfte att hörsamma synpunkter och att göra ÖP 2040 till ett ännu bättre verktyg för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. I kommunens granskningsutlåtande redogörs för de mindre justeringar och förtydliganden som gjorts efter granskningen samt att dessa inte gett upphov till väsentlig ändring.

Länsstyrelsen uttrycker avvikande syn på några punkter under granskningen vilket enligt lagstiftningen tydligt ska noteras i översiktsplanen. De avvikande synpunkterna listas i kapitel 7.1.10 och finns även noterade i plankartans attributtabeller som kommer upp när man klickar på respektive område (kapitel 6).

En strategisk miljöbedömning har följt och påverkat framtagandet av ÖP 2040. Miljöbedömningen har resulterat i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som hållits tillgänglig för samråd och granskning. MKB:n anger att ÖP 2040 visar ett översiktligt och brett framtidsscenario som lämnar utrymme för anpassningar, vidareutveckling och tolkningar. När ÖP 2040 genomförs i enlighet med gällande lagstiftning är det ett bättre alternativ än nollalternativet, det vill säga om ÖP 06 (antagen 2006) skulle fortsätta att gälla.

Beslutet om ÖP 2040 har vunnit laga kraft och kommunen kommer under hösten 2022 att ta fram en populärversion.

Läs mer

Justerat protokoll – Beslut kommunfullmäktige 2022-06-07

ÖP 2040, antagandeversion (Story Map)

Granskningsutlåtande

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Miljökonsekvensbeskrivning för ÖP 2040, granskningsversion

Fördjupning av översiktsplan

Fördjupning av översiktsplanen, Borensberg och Tematiskt tillägg översiktsplanen, vindkraft gäller fortsatt.

Ta del av fördjupning av översiktsplanen, Borensberg 2013.

Ta del av tematiskt tillägg till översiktsplanen, vindkraft.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej