Gasthamnnen Motala flygfoto

Översiktsplan

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. I denna behandlas de långsiktliga och strategiska frågorna om markanvändning och byggande.

Vägledande underlag för ställningstagande

Översiktsplanen ska ses som ett politiskt program och vara vägledande för fortsatt arbete. Den redovisar kommunens ställningstagande till vilka allmänna intressen som ska beaktas, vid planering eller prövning av lov.

Den är inte ett juridiskt bindande dokument och närmare regleringen av markens användning, bebyggelse och anläggningar görs i detaljplaner. Den kan fördjupas för delområden och ämnesområden. Vanligast är att fördjupningar av översiktsplanen tas fram för begränsade geografiska områden. Det kan exempelvis gälla en stadsdel eller ett tätortsområde.

Just nu pågår arbetet med den nya översiktsplanen

En ny översiktsplan ska tas fram för Motala kommun.  Det har kommunfullmäktige beslutat. Arbetet kommer att ta flera år och kommer bland annat att innefatta en medborgardialog i ett tidigt skede och ett samråd när det första förslaget lagts fram.

Översiktsplanen ska visa hur vi i ett längre tidsperspektiv kan använda mark och vatten för bostäder, industri, handel, vägar, naturområden med mera. Viktiga frågor i den nya översiktsplanen är att stärka Motala som Östergötlands sjöstad och att ge förutsättningar för utveckling i de mindre tätorterna och på landsbygden.  Kommunens roll i regionen ingår också. Motala ska vara ett långsiktigt hållbart samhälle med hänsyn till miljön, ekonomin och de sociala förhållandena. 

Medborgardialog om ny översiktsplan

Under 11 mars – t o m 1 juni 2017 pågick en medborgardialog om hur Motalabor ser på kommunens utveckling och framtid när det handlar om hur land och vatten samt regionala förbindelser ska fungera. Alla invånare kunde lämna in synpunkter, tankar och idéer via ett webbverktyg som kommunen använde. Underlaget är nu sammanställt i en rapport med inriktningar som godkändes av kommunstyrelsen 19 december 2017. Ett samråd för invånare, med förslag till ny översiktsplan, är planerad hösten 2019.

Läs rapporten här:  

Vill du veta mer om vad översiktsplanering är? Besök gärna Boverkets kunskapsbank.

Läs mer om

Kontakt

samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej