Tomtkö

Ställ dig i Motala kommuns tomtkö och ta del av erbjudanden om lediga tomter.

Anmälan till tomtkö

Du som har fyllt 18 år har rätt att anmäla dig till Motala kommuns tomtkö. Som medsökande kan make, maka eller sambo anmälas. Anmälan till tomtkön förutsätter att anmälaren själv avser att bebo den upplåtna tomten. Anmälan kan göras via telefon, besök eller direkt i en e-tjänst. Anmäl dig till tomtkö via e-tjänst.

Avgift

Tomtköavgiften är 300 kronor och betalas i samband med anmälan. Därefter betalas en årsavgift på 100 kronor vid varje årsskifte. Registrering i tomtkön sker när tomtköavgiften är inbetald. Du måste själv betala in tomtköavgiften till Motala kommuns bankgirokonto 366-5486 och ange att betalningen avser tomtköavgift. När du blivit registrerad i tomtkön får du en bekräftelse inom cirka två veckor. Bekräftelsen innehåller uppgifter om registreringsdatum och ditt tomtkönummer. Det är ett administrativt nummer som ska anges vid fortsatta kontakter i tomtköärenden.

Regler för tomtkö

Reglerna för Motala kommuns tomtkö antogs av Kommunstyrelsen 1993-03-23. Kommunens tomtkö är gemensam för individuella tomter och gruppbebyggelse. Sökande, som anmäler sig till tomtkön, ska själv avse att bo på fastigheten. Du ska vid anmälan ange i vilket eller vilka områden du vill köpa tomt. Det går att ändra ditt önskemål senare om du skulle behöva. När du som är sökande förvärvat en tomt eller ett grupphus genom kommunen avförs du ur tomtkön. Återinträde i tomtkön kan ske genom en ny anmälan. Regler för tomtkö (PDF, 19 kB)

Placering i tomtkön

Placeringen i tomtkön styrs av:

  1. det datum tomtköavgiften har kommit kommunen tillhanda
  2. datum och tid för anmälan via e-post, telefonkontakt eller besök. Sökandes/medsökandes plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till exempelvis barn. Observera att den som är registrerad i tomtkön har skyldighet att skriftligen själv anmäla namn- och/ eller adressändring för att behålla sin plats i kön.

Förmedling av tomter

Tomtförmedling sker så här:

  • Tomterna fördelas i kronologisk ordning bland dem som vid förfrågan uppgivit intresse för aktuellt område.
  • Sökande, som accepterat, erhåller tomt på hand för projektering i sex månader. När perioden på sex månader är  slut förutsätts att bygglov erhållits.
  • Om så ej är fallet kan, efter prövning och mot avgift, förlängning av projekteringstiden ske. Avgiften utgörs av en ränta, som beräknas på tomtpriset och med räntesatsen 8 procent utöver det vid varje tidpunkt gällande diskontot. Räntan löper från och med när perioden på sex månader är slut till den dag köpeskillingen erläggs.
  • Sökande erlägger det pris för tomt, som gäller då köpekontrakt undertecknas av kommunen.

Förtur

Kommunstyrelsen äger rätt att, när skäl föreligger, bevilja förtur vid tomtförmedling.

Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

De personuppgifter den enskilde lämnar vid anmälan till tomtkön registreras i Motala kommuns datasystem EDP ByggReda och behandlas av kommunstyrelsen för administration av tomtkön. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig i Motala kommun. Uppgifter kan lämnas av Motala kommun, Kommunstyrelsen, Dataskyddsombudet, 591 86 Motala. Behandlingen är baserad på artikel 6.1 e (uppgift av allmänt intresse). Mottagare av personuppgifterna är kommunens tomtköhandläggare. Uppgifter kan lämnas ut till husleverantörer och banker.

Personuppgifterna lagras så länge den enskilde står med i kommunens tomtkö. Det föreligger en rätt att av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör den registrerade eller att invända mot behandling. Den enskilde har rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Tillhandahållandet av personuppgifter är nödvändigt för att anmäla sig till kommunens tomtkö.

Kontakt

samhallsbyggnad@motala.se

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej