Mariebergsskolan ligger i stadsdelen Marieberg nära Varamon och har verksamhet för årskurs F-9 samt grundsärskolan.

Kontakt

Adress: Mariebergsgatan 1, 591 72 Motala

E-post: mariebergsskolan@motala.se

Telefonnummer: 0141-22 56 42 eller 0141-21 50 60

Annethe Hanning
Rektor F-3, fritids
Telefon: 0141-22 54 69
Mobil: 076-696 67 26
E-post: annette.hanning@motala.se

Ilona Lokka
Rektor 4-6
Telefon: 0141-22 55 88
Sms: 070-383 02 80
E-post: ilona.lokka@motala.se

Helena Mellberg
Rektor 7-9
Telefon: 0141-22 56 44
E-post: helena.mellberg@motala.se

Kristina Bjersér
Rektor grundsärskola 1-9
Telefon: 0141-22 59 83
E-post: kristina.bjerser@motala.se

Sjukanmälan

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet varje sjukdag.

Fritids

Mariebergsskolan årskurs F-9 är en inkluderande skola för alla. Elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Skolan kännetecknas av en mycket god sammanhållning, ett varmt klimat och engagerade lärare och en plats där vi ställer upp för varandra.

Målet med verksamheten är att alla ska lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Vi ställer krav och har höga förväntningar på varandra. Skolan ska vara en plats som känns spännande och utmanande att gå till.

Skolan är indelad i två lärararbetslag, F-3 och 4-6, ett fritidsarbetslag samt ett arbetslag för särskild undervisningsgrupp. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för alla elever. Arbetslagen leds av en pedagog som är medlem i skolans ledningsgrupp, som leds av rektor.

Skolan har en förberedelseklass. Där tar vi emot nyanlända elever för en första introduktion i svenska språket. Varje elev får direkt en klassplacering och deltar i den klassens undervisning utifrån en kartläggning som gjorts och påvisar elevens kunskaper.

Skolan har även kompetens att arbeta med elever med diagnosen AST, autismspektrumtillstånd.

Kontakt

Annethe Hanning
Rektor F-3, fritids
Telefon: 0141-22 54 69
Mobil: 076-696 67 26
E-post: annette.hanning@motala.se

Ilona Lokka
Rektor 4-6
Telefon: 0141-22 55 88
Sms: 070-383 02 80
E-post: ilona.lokka@motala.se

Lena Sandsjoe Karlsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 63
E-post: lena.sandsjoe.karlsson@motala.se

Camilla Muhr
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 61
E-post: camilla.muhr@motala.se

Fritids
Nisse: 0141-22 52 76
Laban: 0141-22 54 12

Vår värdegrund

Glädje

 • Vi gläds åt våra elevers framgångar
 • Möjligheter framför hinder
 • Humor, vi har roligt tillsammans
 • Bra resultat gläds vi åt
 • Vi vill att alla ska lyckas
 • God stämning i våra gruppen

Mångfald

 • En skola där alla får vara olika och alla får vara duktiga
 • ”Mariebergsandan” ett positivt begrepp

Trygghet

 • Vuxna som tar ansvar för vad de ser och agerar.
 • Arbetslag kring ett mindre antal elever
 • Elever och vuxna fikar tillsammans
 • Förebyggande arbete  med elevsamordnare och resurspedagog
 • Många vuxna i korridorer och på lektioner
 • Vi ser till att skolarbetet fungerar för alla

Kunskap

 • Bra måluppfyllelse
 • Det är tillåtet att vara duktig, vilket ger positiv inverkan på studieklimatet
 • Vi ger eleverna individuella lösningar för att nå målen

Engagemang

 • Engagerade vuxna med stort intresse
 • Elevinflytande är viktigt för oss
 • Vuxna som bryr sig

Trygghet och studiero

Eleverna på skolan upplever att de vistas i en trygg miljö. Vår elevsamordnare och resurspedagog samarbetar med lärarna på skolan för att aktivt förebygga utsatthet i alla former.

Skolan och arbetslagen arbetar aktivt med elev och föräldraenkäter och skolråd för att ständigt förbättra verksamheten tillsammans med eleverna och hemmet.

Kontakt

Helena Mellberg
Rektor 7-9
Telefon: 0141-22 56 44
E-post: helena.mellberg@motala.se

Cariann Nyberg
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 42
E-post: cariann.nyberg@motala.se

Camilla Muhr
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 56 61
E-post: camilla.muhr@motala.se

Helena Bäckman
Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0141-22 56 56
E-post: helena.beckman@motala.se

Enligt skollagen utgör diagnosen utvecklingsstörning grund för ett mottagande i grundsärskolan. För ett mottagande i grundsärskolan krävs att utredning görs där en medicinsk, pedagogisk, psykologisk och social del ingår.

Lärarna på grundsärskolan utmanar och stimulerar varje elev för att den ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsinhämtning. Varje person är unik och alla kan utvecklas om rätt stöd och hjälp erbjuds. Engagemang och kreativitet skapar möjligheter för varje enskild elevs lärande. Flexibilitet och vilja att se lösningar är också viktiga aspekter som vi arbetar med i grundsärskolan. Struktur och tydlighet genomsyrar hela verksamheten. Extra anpassningar ges ofta för att förstå tid, använda kunskaper i nya situationer samt förstå samband mellan orsak och verkan.

Utbildningen omfattar årskurserna 1-9.

Grundsärskolan

För elever som bedöms kunna läsa efter grundsärskolans ämnen. Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för att nå grundskolans mål i något ämne kan eleven läsa en kombination.

Träningsskolan

För elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. Här läser eleverna istället efter fem ämnesområden, estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. På träningsskolan sätts inga betyg och bedömningen görs med hänsyn till varje elevs individuella förutsättningar.

Om skolan bedömer att en elev har förutsättningar för att nå grundsärskolans mål i något ämne kan eleven läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Integrering i grundskoleklass

En elev kan även gå integrerad i en klass på någon av kommunens grundskolor men läsa och bli bedömd utifrån grundsärskolans kursplaner. Vårdnadshavare kan önska att deras barn får gå integrerat men det är grundskolans och grundsärskolans huvudmän som beslutar om det är möjligt. Om det istället är huvudmannen som önskar integrera en elev är det bara möjligt om vårdnadshavarna går med på det.

Kursplaner och kunskapskrav

Kursplanen i varje ämne och ämnesområde beskriver varför ämnet eller ämnesområdet finns i skolan. Vidare beskriver den vad syftet med undervisningen är och vilka förmågor eleven ska ges möjlighet att utveckla.

För grundsärskolan har man anpassat innehållet i alla kursplaner, framförallt när det gäller de teoretiska delarna. De praktiska ämnena är mer lika grundskolans. Språkval eller moderna språk finns inte på grundsärskolan.

Handlingsplan för grundsärskolan

Lokal arbetsplan grundsärskolan (PDF, 31 kB)

Kontakt

Kristina Bjersér
Rektor grundsärskola 1-9
Telefon: 0141-22 59 83
E-post: kristina.bjerser@motala.se

Cariann Nyberg
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 56 42
E-post: cariann.nyberg@motala.se

Sanna Eldh
Skolsköterska – träningsskola och grundsärskolan F-6
Telefon: 0141-22 57 24
E-post: sanna.eldh@motala.se

Carina Lohm Isberg
Skolsköterska – träningsskolan och grundsärskolan 7-9
Telefon: 0141-22 56 52
E-post: carina.lohm.isberg@motala.se

Fritidshemmets uppdrag är att ”komplettera skolan och skapa miljö för utveckling och lärande, meningsfull fritid, omsorg och rekreation”.

På Mariebergsskolan finns två fritidshemsavdelningar, Laban och Nisse, med egna fritidshemslokaler. Lokalerna är anpassade efter vår verksamhet. Laban är för de barn som går i förskoleklass till och med årskurs 1. Nisse är för de barn som går i årskurs 2 och uppåt.

Vi arbetar med att skapa en miljö där barnen trivs och har roligt samt känner sig trygga.

Olika aktiviteter

Personalen på fritidshemmen består av fritidspedagoger och elevassistenter. På våra fritidshem ska det finnas ett demokratiskt arbetssätt där barnens och föräldrarnas inflytande är viktigt. Vi vill erbjuda barnen ett brett utbud av aktiviteter att välja mellan där man kan hitta något som man är bra på eller tycker är roligt och som stärker självförtroendet.

På fritidshemmet ger vi barnen stort utrymme för leken. Det finns en skapande verksamhet med pyssel, idrott, bakning, friluftsliv och utevistelse.  Fritidshemspersonalen träffas regelbundet för samordning av verksamheten. All fritidspersonal arbetar i skolan under förmiddagen med olika uppdrag.

Vi erbjuder omsorg mellan klockan 6.00 och 18.00 varje helgfri vardag.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Det finns ett skolråd för årskurs 7-9. Syftet är att ge vårdnadshavare inflytande över sina barns skolgång och utveckla verksamheten. Skolrådet är ett forum för samverkan mellan hem och skola.

Skolrådet fungerar som en samrådsgrupp där rektor har möjlighet att diskutera och förankra principer och riktlinjer inom skolområdet. Det är alltid rektor som tar beslut i de olika frågorna. Frågor som kan diskuteras är exempelvis policydokument, ekonomi, arbetsmiljö och utvecklingsfrågor.

I skolrådet behandlas endast frågor som har intresse för samtliga. Enskilda ärenden diskuteras i andra forum på skolan.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Till elevsystemet
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej