Öppen, Stolt och Nyskapande
Mariebergsskolan årskurs 7-9 är en skola för alla, där elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Målet med verksamheten är att alla skall lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Om Mariebergsskolan

Mariebergsskolan årskurs 7-9 är en skola för alla där elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Skolan kännetecknas av en mycket god sammanhållning, ett varmt klimat och engagerade lärare och en plats där vi ställer upp för varandra.

Målet med verksamheten är att alla skall lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Vi ställer krav och har höga förväntningar på varandra. Skolan skall vara en plats som känns spännande och utmanande att gå till.

Skolan har i dag två arbetslag som arbetar med våra 190 elever. Lagen tar ansvar för elevernas kunskapsutveckling i ett nära samarbete med hemmen.

Skolråd

Syfte

Syftet med skolråden är att ge föräldrar/vårdnadshavare inflytande över sina barns skolgång. Skolrådet är ett forum för samverkan mellan hem och skola.

Mål

Ett ökat föräldrarinflytande och tillsammans utveckla verksamheten.

Befogenheter

Skolrådet fungerar som en samrådsgrupp där rektor har möjlighet att diskutera och förankra principer och riktlinjer inom skolområdet. Det är alltid rektor som tar beslut i de olika frågorna. Frågor som kan diskuteras är

 • Skolans olika policydokument
 • Ekonomi
 • Lokaler ändamål/utseende
 • Ordningsregler och övrig trivsel
 • Skolans resultat och uppföljningar
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Utvecklingsfrågor

I skolrådet behandlas endast frågor som har intresse för samtliga, enskilda ärenden diskuteras i andra forum på skolan.

Vår värdegrund

Glädje

 • Vi gläds åt våra elevers framgångar
 • Möjligheter framför hinder
 • Humor, vi har roligt tillsammans
 • Bra resultat gläds vi åt
 • Vi vill att alla ska lyckas
 • God stämning i våra gruppen

Mångfald

 • En skola där alla får vara olika och alla får vara duktiga
 • ”Mariebergsandan” ett positivt begrepp

 Trygghet

 • Vuxna som tar ansvar för vad de ser och agerar.
 • Arbetslag kring ett mindre antal elever
 • Elever och vuxna fikar tillsammans
 • Förebyggande arbete  med elevsamordnare och resurspedagog
 • Många vuxna i korridorer och på lektioner
 • Vi ser till att skolarbetet fungerar för alla

Kunskap

 • Bra måluppfyllelse
 • Det är tillåtet att vara duktig, vilket ger positiv inverkan på studieklimatet
 • Vi ger eleverna individuella lösningar för att nå målen

 Engagemang

 • Engagerade vuxna med stort intresse
 • Elevinflytande är viktigt för oss
 • Vuxna som bryr sig

Trygghet och studiero

Eleverna på skolan upplever att de vistas i en trygg miljö. Vår elevsamordnare och resurs pedagog samarbetar med lärarna på skolan för att aktivt förebygga utsatthet i alla former.

Skolan och arbetslagen arbetar aktivt med elev och föräldraenkäter och skolråd för att ständigt förbättra verksamheten tillsammans med eleverna och hemmet.

Från och med hösten 2013 samarbetar vi med Friends. De hjälper oss i vårt arbete med att förebygga mobbing och kränkande behandling. Här kan du läsa mer om Friends.

Mariebergsgatan 1
591 72 Motala
0141-22 56 42
0141-21 50 60
mariebergsskolan@motala.se

Rektor
Helena Mellberg
0141-22 56 44
helena.mellberg@motala.se

Skoladministratör
Cariann Nyberg
0141-22 56 42
cariann.nyberg@motala.se

Skolsköterska
Camilla Muhr
0141-22 56 61
camilla.muhr@motala.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej