Dansäterskolan ligger i Borensberg vid sjön Boren och Göta kanal. Vår skolskog är belägen en liten bit från skolgården. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6.

Kontakt

Adress: Falkgatan 3, 590 29 Borensberg

Telefon: 0141-22 58 06

E-post: dansaterskolan@motala.se

Birgitta Larsson
Rektor
Telefon: 0141-22 58 45
E-post: birgitta.larsson@motala.se

Sjukanmälan

Anmäl när barnet är sjukt i elevsystemet IST.

Mitt i skolan ligger Marmorhallen, en ljus sal med högt i tak. Här finns bibliotek, vi har våra samlingar här och några elevgrupper har den också som matsal. De flesta elever kommer från närområdet. Integrerat i skolan finns två förskoleavdelningar med barn i åldrarna 1-5 år och två fritidshemsavdelningar: Duvan och Örnen.

Bibliotek

Dansäterskolans bibliotek ligger i hjärtat av skolan. Här finns ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker, både skönlitteratur och facklitteratur. Här kan du koppla av med en bok i vår lässoffa. Vill du ha hjälp kan du vända dig till bibliotekarien eller våra biblioteksvärdar.

Vi har ett biblioteksråd, som består av skolbibliotekarien, rektorn och elevrepresentanter, biblioteksvärdarna, från årskurs 3-6. Rådet sköter om biblioteket, köper in böcker och annan utrustning och ordnar med en hel del aktiviteter

Dansäterskolans värdegrund

Vårt viktigaste mål är att alla på Dansäterskolan ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter en trygg miljö utan rädsla för att utsättas för kränkande handlingar, mobbning eller diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Vi strävar mot jämställdhet bland annat genom att vi vuxna är goda förebilder. Det är de vuxna som har ansvaret för att ingen blir illa behandlad i skolan eller på fritids. Men det är bara tillsammans elever och vuxna kan skapa en god miljö, fri från kränkningar. En miljö som vilar på goda sociala relationer, trygghet och respekt för andra.

Årskurs F-6

Dansäterskolan  har grupper från förskoleklass till årskurs 6. Våra klasser är åldershomogena.

Personalen arbetar i två arbetslag med ansvar för år F-3 respektive åk. 4-6.

Vi arbetar i bra lokaler. Klassrummen är trevliga och i anslutning till varje klassrum finns ett grupprum. Vi har även en slöjdsal för textil- och trä/metallslöjd.  Dessutom finns en härlig idrottssal samt fritids lokaler.

På skolan finns ett Fokusbibliotek.

Dansäterskolans kök har fått Hagdahls pris för ”Skolbarns Matvanor” för medvetet och systematiskt arbete, i vilket även eleverna deltar. Resultatet har blivit uppskattad, god och varierad mat tillagad på skolan av råvaror med hög kvalité.

Vi jobbar medvetet  kring läs- och skrivinlärning samt den grundläggande matematiska förståelsen. NO-ämnena förstärks med det laborativa arbetssättet NTA – naturvetenskap och teknik för alla. Personalen är en mycket engagerad och kompetent personal som vi  är mycket stolta över. Alla har rätt formell utbildning för sina respektive uppdrag. Måluppfyllelsen är hög på skolan.

Vi har olika teman under läsåret och anknyter då till något ämne som känns aktuellt, angeläget eller spännande och intressant. Hela skolan är engagerad. Vi använder skolskogen vid teman, olika traditioner men även till vanliga utomhuslektioner. Entreprenörskapet finns med i många sammanhang när vi planerar och genomför olika aktiviteter. I skolskogen finns vindskydd, eldstad, motorikbana och ett förråd med olika verktyg och redskap som kan användas i undervisningen.

Skapande skola

Dansäterskolan har fått ekonomiskt stöd till olika projekt inom ”Skapande skola”. Pengarna kommer ursprungligen från Kulturrådet och fördelas av kommunen. Satsningen har varit mycket uppskattad och vi har kunnat genomföra projekt som tidigare inte har varit möjliga. Det är meningen att man ska arbeta i projektet tillsammans med olika kulturarbetare.

Skolskogen

Dansäterskolans skolskog – en lärande utomhusmiljö för alla. Det är av stor betydelse att eleverna i skolan erhåller ett positivt och nyfiket förhållningssätt till närmiljön. Det är viktigt att skolan kan erbjuda spännande möjligheter att studera växter och djur på ett laborativt sätt i vår utomhusmiljö. Känna dofter, smaker, se och höra naturen på nära håll.

Vi disponerar ett skogsområde nära skolan som innefattar olika naturtyper, som skog, berg, äng och sjöstrand. I skolskogen har vi byggt:

 •  uteklassrum
 •  vindskydd
 •  inhägnad bygglekplats
 •  brygga som används vid vattenundersökningar.
 •  rekreationsplats med hängmattor.

Traditioner

 • Uppstartsdag. Varje läsår inleds med samarbetsövningar för att eleverna ska lära känna varandra.
 • Friidrottsdag. Varje höst arrangerar idrottslärarna tävlingar i friidrott för alla skolor i närområdet. Elever från årskurs 3-6 deltar.
 • Schackturnering – Schackfyran
 • Elfria skoldag – Earth hour
 • Isvak åk 6. Eleverna får träna på att ta sig upp ur en vak i samarbete med Livräddningssällskapet.
 • Luciafirande. Firas traditionsenligt på Luciadagen. Eleverna i åk.1 och 4
 • Julavslutning. Skolan har julavslutning i Marmorhallen. Elever  sjunger och spelar för varandra.
 • Olika turneringar som åk 6 ansvarar för
 • Julpyssel i åldersblandade grupper
 • Talangjakt. En gång varje läsår anordnas talangjakt där skolans alla talanger får visa  upp sig.
 • Cafe Nyfiken. Öppet hus för anhöriga och andra intresserade.  Eleverna har café för besökare.
 • Valborgsmässofirande. Vi tänder brasan och sjunger tillsammans i skolskogen.
 • Sommaravslutning

Dansäterskolan har två fritidshemsavdelningar, Duvan (F-1) och Örnen (åk 2-6). Skolan ligger i ett naturskönt område med närhet till både skog och sjö. På fritids använder vi oss mycket av vår fina närmiljö. Vi har en egen skolskog med grillplats och motorikbana, samt en idrottsplats med tillhörande fotbollsplan. Ett stenkast bort finns dessutom badplatser som vi gärna nyttjar under sommarhalvåret. Vi anpassar våra utomhusaktiviteter utifrån våra fyra årstider.

Inomhus har vi tillgång till egna fritidshemslokaler, ett bibliotek, samt en gympasal som används flitigt. På Dansäterskolan deltar fritidsbarnen i stormöten där de har möjlighet att påverka aktiviteterna som vi jobbar med. Våra främsta mål är att eleverna ska trivas och känna sig trygga hos oss på fritids. Vi strävar också efter ett  nära och gott samarbete med hemmen.

Läs mer om att gå på fritids i Motala kommun.

Elevdemokrati

Alla elever ska känna sig delaktiga.

 • Dansäterskolans elever har klassråd en gång i veckan.
 • Elevrådet ses en gång i månaden med rektor som ordförande.
 • Matrådet träffas en gång i månaden tillsammans med rektor och husmor.
 • Regelbundna biblioteksrådsmöten.

Vårt främsta mål är att eleverna ska känna sig trygga, trivas och att vi har ett gott samarbete med hemmet.

Skolråd

På Dansäterskolan finns ett skolråd som består av två föräldrar från varje klass. Rektor och representanter för personalen ingår också. De träffas två gånger/termin och diskuterar då olika frågor som är aktuella. De ordnar också träffar och föreläsningar om olika ämnen.

Må bra-grupp

På skolan har vi en ”Må bra-grupp”. De har ansvar för de samtal/uppföljningar som ska genomföras enligt vår handlingsplan mot kränkande behandling. ”Måbragruppen” har även ansvar för våra kamratstödjare som är elever från årskurs 3-6. Kamratstödjarnas funktion är att verka för en ökad gemenskap och en tryggare skola.

Handlingsplan

Dansäterskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling (PDF, 351 kB)

Birgitta Larsson
Rektor
Telefon: 0141-22 58 45
E-post: birgitta.larsson@motala.se

Ulrika Gustafsson
Skoladministratör
Telefon: 0141-22 58 46 eller 0141-22 25 10
E-post: ulrika.gustafsson@motala.se

Monica Rosén
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 25 69
E-post:
monica.rosen@motala.se

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Till elevsystemet
 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej