elever vid bord

Fotograf: Mostphotos

Grundskolan är obligatorisk. Från höstterminen 2018 är även förskoleklass obligatorisk. Motala kommun ska stötta varje elev, oavsett förutsättningar, så att alla klarar målen.

Jämför olika grundskolor

Alla barn och ungdomar har rätt till bra utbildning och skola.

Du har också rätt att välja vilken skola du vill gå i, med vissa begränsningar. Det är kommunen som bestämmer hur många elever som får gå på en viss skola. Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev ska placeras. Vårdnadshavarens önskan får dock inte gå före ett annat barns berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet. Det kallas närhetsprincipen.

Du kan själv jämföra olika skolor i Motala kommun, kommunala och fristående.

Skolbibliotek

Flera skolor har egna skolbibliotek där eleverna kan låna böcker. Utöver möjligheten att låna bok finns många bra länkar att utnyttja i samband med detta eller när man ska söka information om något. Här finns en sammanställning av dessa.

Utveckling i skolan

I Motala vill vi ständigt utveckla skolan. Vi ska lyckas med det genom att satsa på utbildningar, aktiviteter och projekt. Vår ambition är att alltid utgå ifrån varje elevs olika förutsättningar och behov.

Utvecklingsplan, IUP

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Läs mer om individuell utvecklingsplan, IUP.

IKT i skolan

IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Eleverna i Motalas kommunala skolorna ska få med sig de redskap som behövs i en föränderlig framtid.

El Sistema – musik i förskola och skola

El Sistema är ett musikaliskt verktyg för social och mänsklig utveckling. Orkestern eller kören blir en plats där alla kan känna tillhörighet och gemenskap. Ett mål är att musiken ska bidra till ett mer socialt hållbart samhälle samt öka integrationen och minska utanförskapet i samhället.

buss

Skolskjuts

Här får du information om vem som har rätt till skolskjuts och hur du kan få ersättning för elevresor.

Dexter

Dexter är en e-tjänst för skolan i Motala kommun och riktar sig till elever, vårdnadshavare och personal. Det krävs inloggning för att komma åt systemet.

skolmat

Skolmat

Vad blir det för mat? Här hittar du skolornas matsedel.