barn som dansar

Här hittar du och kan jämföra olika förskolor och familjedaghem. Här kan du söka plats och säga upp plats. Du hittar också information om öppna förskolor i Motala kommun.

Förskola, pedagogisk omsorg
och skolbarnomsorg

När barnet är mellan ett och fem år kan vårdnadshavarna välja mellan förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem. Barn i skolåldern, 6-12 år, har möjlighet att delta i skolbarnomsorgens/fritidshemmens verksamhet.

Förskola

För barn som är mellan ett och fem år finns förskoleverksamhet. Förskoleverksamheten i Motala erbjuder en lärmiljö i barnens närmiljö som tar tillvara varje barns behov, utveckling och lärande.

Allmän förskola för barn 3-5 år

Alla barn mellan tre och fem år har rätt att gå i allmän förskola 15 timmar per vecka. Det gäller  från och med höstterminen det år som barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är gratis och ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
Allmän förskola bedrivs den 1 september–31 maj. Barnen får vara på förskolan tre timmar varje dag fem dagar i veckan eller fem timmar varje dag tre dagar i  veckan.
Alla barn ska ges möjligheten att delta, oavsett om det finns tillsynsbehov eller inte.

Tillsyn

De föräldrar som enbart önskar plats i allmän förskola anmäler detta på särskild ansökningsblankett som skickas ut till berörda föräldrar i mars varje år.

Avgiftsfri

Allmän förskola är avgiftsfri. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka får man en reducering av avgiften med 25 procent under tiden den 1 september-31 maj. Under tiden juni-augusti gäller ordinarie förskoletaxa. Detta gäller även 3-5-åringar i familjedaghem.

Tyck till om ditt barns förskola

Ge oss dina idéer, tankar och synpunkter så att vi tillsammans kan utveckla förskolan att bli ännu bättre.

Hjälp oss genom att besvara vår enkät. 

Enkäten är öppen mellan den 16 mars och 9 april 2018.
Resultatet kommer att presenteras både på förskolenivå och för hela kommunen.

Skolbarnomsorg, fritidshem

För barn som går i skolan och är i åldern 6-12 år finns skolbarnomsorg. Skolbarnomsorgen ska bidra till goda uppväxtvillkor genom att stödja och stimulera barns utveckling och lärande. Den ska också möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Undantag för arbetssökande vid fritidsplacering

Föräldralediga och arbetssökande har inte rätt att placera sina barn i fritidshem. Undantag finns för arbetssökande som ska på möte eller utbildning på arbetsförmedlingen. Då finns möjligheten att ta ut fem dagar per månad för en avgift på 50 kronor per dag. Dessa möten eller utbildningar ska styrkas med intyg från arbetsförmedlingen. Blanketter fås på fritidshemmet.

Pedagogisk omsorg

För barn i åldern 1-12 år finns pedagogisk omsorg. Denna verksamhet ska erbjuda stimulerande miljö för barnen. Lek och skapande bör ges stort utrymme. Samtidigt ska den pedagogiska omsorgen vara organiserad så att föräldrar kan arbeta eller studera. Exempel på verksamhet inom den pedagogiska omsorgen är familjedaghem.

Fristående familjedaghem

Enskilda initiativ och eget företagande inom den pedagogiska verksamheten kan finansieras genom en så kallad barnomsorgspeng. Det är ett kommunalt bidrag till en enskild förskoleverksamhet eller skolbarnomsorg. För att få bedriva pedagogisk omsorg krävs ett godkännande av kommunen.

När och på vilket sätt?

Plats i både förskoleverksamhet och skolbarnomsorgen i Motala gäller i den omfattning som anges i lagstiftningen. Det gäller den tid då vårdnadshavare och/eller sambo arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande. För föräldraledig eller arbetssökande gäller för 15 timmar per vecka. Föräldrar med barn som har behov av särskilt stöd har enligt skollagen rätt att få plats.

Barnomsorg kvällar, nätter och helger

Motala kommun erbjuder kvälls-, natt och helgomsorg för barn till och med 12 års ålder vars föräldrar arbetar på kvällstid.

Motala kommun erbjuder omsorg på en dygnetruntöppen förskola för de familjer som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid.  Dessutom erbjuds kvällsöppen omsorg på två förskolor för barn till och med 12 år vars vårdnadshavare arbetar kvällstid.

De förskolor som erbjuder omsorg på obekväm tid är:

  • Förskolan Ugglan, område väster. Dygnetruntöppen.
  • Förskolan Myran, område söder. En avdelning håller öppet till 22:30 när behov finns.
  • Förskolan Rödluvan, område öster. En avdelning håller öppet till 22:30 när behov finns.

Ansökan barnomsorgsplats obekväm tid arbetstid (PDF, 170 kB)

Anvisning för barnomsorg på obekväm arbetstid (PDF, 28 kB)

Schema för omsorg på obekväm arbetstid (PDF, 12 kB)

Ansök eller säg upp plats i förskolan

Till ansök eller säg upp plats.

Synpunkter och klagomål

Har du synpunkter eller klagomål på förskola eller barnomsorg kontaktar du i första hand ansvarig chef. Du kan också skicka in dina synpunkter skriftligen via Motala kommuns synpunkthantering.

Det finns även en blankett du kan fylla i:

Klagomål förskola, skola och fritidshem (PDF, 118 kB)

Servicegaranti för förskolan

Motala kommun har en servicegaranti som innebär att:

  • Vi erbjuder förskoleplats eller familjedaghem inom fyra månader efter att du har anmält önskemål om förskola.
  • Du och ditt barn får en kontaktperson i förskolan.
  • Du och ditt barn får en inskolningsperiod utifrån era behov.
  • Du och ditt barn får utvecklingssamtal om ditt barns utveckling och lärande minst två gånger per år.

Utveckling i skolan

I Motala kommun vill vi ständigt utveckla skolan. Vi ska lyckas med det genom att satsa på utbildningar, aktiviteter och projekt. Vår ambition är att alltid utgå ifrån varje elevs olika förutsättningar och behov.

  • IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Barnen på de kommunala förskolorna och eleverna i Motalas kommunala skolorna ska få med sig de redskap som behövs i en föränderlig framtid.
  • El Sistema är ett musikaliskt verktyg för social och mänsklig utveckling. Orkestern eller kören blir en plats där alla kan känna tillhörighet och gemenskap. Ett mål är att musiken ska bidra till ett mer socialt hållbart samhälle samt öka integrationen och minska utanförskapet i samhället.

Föräldrasamverkan

Vårdnadshavare för barn i förskolan ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. Vid varje förskoleenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med barnen och vårdnadshavare.

Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för förskolans verksamhet och som kan ha betydelse för barnen och vårdnadshavarna.

Inom ramen för ett eller flera sådana forum ska barnen och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Det är förskolechef som  ansvarar för att det finns forum för samråd och för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs.