I Motala kommun är tjänster inom integrationsområdet samlade under enheten Bryggan. Integrationsenheten har till uppgift att underlätta nyanländas väg in i det svenska samhället.

Bryggans mottagningsdel

 • Introduktionsmottagning
 • Kartläggning av nyanlända elever
 • Introduktionsförskolan Galaxen

Löpande integrationsverksamhet

 • Modersmål
 • Studiehandledning
 • Modersmålsstöd i förskolan
 • Nätverk, uppbyggnad och deltagande
 • Skolutveckling
 • Samhällsinformation
 • Mötesplatser för integration

Kartläggning

Kartläggning av nyanlända elever är obligatorisk för grundskolan men valfri för gymnasiet enligt Skolverkets bestämmelser. På Bryggan görs även en hälsokartläggning av de nyanlända eleverna.

Eleven placeras sedan i grundskola, gymnasiet eller särskola beroende på vad vi kommit fram till.

Kartläggningen sker i olika steg. I steg 1, bakgrundskartläggning, tar vi reda på elevens:

 • Språkerfarenheter och familjesituation
 • Tidigare skolgång
 • Vardag och intressen
 • Förväntningar på skolan

I steg 2 sker sedan en pedagogisk kartläggning. Den är uppdelad på litteracitet och numeracitet:

 • Litteracitet – Vi kartlägger elevens språkkunskaper när det kommer till att kunna, läsa och skriva. Vi tittar på elevens läs- skriv erfarenheter och bedömer läsförståelse.
 • Numeracitet – Vi kartlägger elevens matematiska tänkande i ett vidare sammanhang. Samtalet sker i dialogform kring en bild. Det handlar alltså inte om ämnet matematik.

Elevens profil sammanställs och utgör underlag i överlämnandet till skolan. I arbetet har vi även fångat in elevens önskemål om modermålsundervisning och studiehandledning under skolgång. Överlämningen till skola sker sedan oftast i form av ett möte där vi träffar ansvarig lärare från grundskolan eller gymnasiet.

Mer information kring kartläggning av nyanlända elever finns att läsa på Skolverket.

Hälsokartläggning

Barn och unga som kommer till Bryggan får genomgå en enklare

hälsoundersökning. Ett hälsosamtal genomförs liksom en kontroll av vaccinationsstatusen.

Statlig ersättningar för flyktingmottagande

Migrationsverket betalar ut ersättning till kommuner och regioner för flyktingmottagande. Motala kommun samordnar återsökningen inom vissa områden.

Ersättningarna regleras i förordning om statlig ersättning för flyktingmottagande, förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar och förordning om statlig ersättning för asylsökande.

Motala kommun söker ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård, mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt för vissa särskilda kostnader i enlighet med förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Platengymnasiets A-hus
Smålandsgatan 2
591 35 Motala

Enhetschef
Marianne Henrikson
0141-22 34 39
070-652 51 61
Skicka e-post till Bryggan

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej