Skolresor, skolskjuts

Motala kommun erbjuder kostnadsfri skolskjuts för elever som går i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan. De vårdnadshavare och elever som väljer en annan skola, kommunal eller fristående, än placeringsskolan har inte rätt till skolskjuts.

Riktlinjer och regler för skolskjuts

Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i skolan där kommunen placerat eleven, placeringsskolan. Detta gäller elever i grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev, växelvis boende eller annan särskild omständighet.

Här hittar du riktlinjer och regler för skolskjuts: Riktlinjer och regler för skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan inför kommande läsår ska skickas in senast den 1 april.

Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.

Överklaga beslut om skolskjuts

Generell information om att överklaga kommunens beslut hittar du här. Här finns blanketter för överklagan:

Elevresor på gymnasiet

För gymnasieskolans elever anordnas inte särskilda skolskjutsar. Eleverna får busskort som gäller på ordinarie linjetrafik. I vissa fall går det att få ekonomisk ersättning för resor mellan hem och skola.

Riktlinjer och regler för elevresor på gymnasiet.

Här kan du ansöka om ersättning för elevresa till och från gymnasiet.

Externa utförare

På Motala kommuns uppdrag sköter Östgötatrafiken planering och kontakt med taxi samt bussbolag inom hela Motala kommun.

Har du några frågor?

Att åka skolskjuts med buss (PDF, 2,4 MB)

Att åka skolskjuts med mindre fordon (PDF, 2,4 MB)

Kontakt

Du når skolskjutssamordnaren via kommunens växel 0141-22 50 00 eller via mejl skolskjuts@motala.se.

Frågor och svar

Ja

Vinterskolskjuts kan sökas från och med måndagen vecka 44 på höstterminen till och med fredagen vecka 12 på vårterminen.

Avståndet mäts i GIS (kartprogram) och närmaste gång- och cykelväg gäller, tomtgräns till tomtgräns.

Nej, men kommunens olycksfallsförsäkring täcker kostnaden för transport till och från skolan. Kontakta kommunens försäkringsbolag för mer information vid olycka.

Vid val av annan skola än placeringsskolan har hemkommunen inte skyldighet att anordna skolskjuts.

Vid val av annan skola än placeringsskolan, oavsett kommunal skola eller friskola, så har hemkommunen inte skyldighet att anordna skolskjuts.

Vid val av annan skola än placeringsskolan, utanför hemkommunen, har varken hemkommun eller mottagande kommun någon skyldighet att anordna skolskjuts.

Om skolan fortfarande är placeringsskola från nya adressen och något av kraven för skolskjuts uppfylls så har barnet rätt till det. Finns det en placeringsskola närmare nya adressen, har barnet inte rätt till skolskjuts. Rätten faller i och med att man väljer annan skola än placeringsskolan.

Nej, kommunen planerar endast för de elever som uppfyller kraven för rätt till skolskjuts.

Eleven har rätt till skolskjuts om

  1. eleven är placerad i sin placeringsskola utifrån sin folkbokföringsadress och
  2. bor lika mycket hos båda föräldrarna och
  3. något av kraven för skolskjuts uppfylls från den andra hemadressen. Se ”Har vårt barn rätt till skolskjuts?”.

Nej

Endast om något av följande kriterier uppfylls: Färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller annan särskild omständighet.

Nej, rätten till skolskjuts gäller endast till och från skolan, inte till och från fritidsverksamhet.

Nej, kommunen tillämpar inte skolskjuts i mån av plats.

Faktorer som spelar in är till exempel samordnad skjuts för att få en så kort restid som möjligt för eleverna längs med rutten, planerat fordon är för stort för vända på platsen vid hemmet samt ingen säker på- och avstigningsplats vid hemmet. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att eleven kommer till och från på- och avstigningsplatsen på ett tryggt och säkert sätt.

Östgötatrafiken sköter planering och drift för kommunens skolskjutsar och planerar rutter så tids- och kostnadseffektivt som möjligt utifrån skollag och kommunens riktlinjer. Elevunderlag, fordon, hållplatser och avstånd är av betydelse för en bra planerad rutt.

Vid bedömningen av skolskjuts tas endast hänsyn till de faktorer som uppges i skollagen och kommunens riktlinjer framtagna av bildningsnämnden. Vårdnadshavarens ansvar för barnen kvarstår trots rätten till skolskjuts. Det är vårdnadshavaren som avgör när barn ensamma kan gå till en på- och avstigningsplats för att invänta skolbussen.

Då samordning av elever sker vid skolskjutsen så kan väntetider uppstå vid hemresa.

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever, utan endast ett ansvar att stå för resekostnaderna upp till ett visst belopp, 1/30 av ett basbelopp.

Gymnasieelev som uppfyller kraven för elevresa oavsett om eleven studerar inom kommunen eller i annan kommun inom länet, har rätt till ett färdbevis i form av läsårskort i det fall linjetrafik trafikerar sträckan. Överskjutande kostnader för elevresor såsom vid kvälls-och helgaktiviteter som sträcker sig utanför läsårskortets giltighetstid administreras och bekostas av mottagande gymnasieskola.

I annat fall där linjetrafik inte trafikerar sträckan, så kan en ekonomisk ersättning istället ansökas om, motsvarande resekostnader för verklig resa till och från skolan, dock högst 1/30 av ett basbelopp per månad.

Nej, rätten för elevresa gäller inte för gymnasieelever vid växelvist boende.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej