Mobbning, trygghet, säkerhet

Skolan är skyldig att agera

Skolan är skyldig att agera så snart någon får veta att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Skadestånd kan betalas ut

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en annan elev kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Det gäller även när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.

Alla skolor ska varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.