Mobbning, trygghet, säkerhet

Mobbning är när någon systematiskt kränker en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning kan vara att man utesluts ur kompiskretsen, blir illa behandlad och förtrycks. Det spelar ingen roll om det händer i skolan, på fritiden eller via nätet. Skolan är skyldig att agera mot mobbing och ska hjälpa.

Om du behöver hjälp

Vänd dig till din mentor eller rektorn på din skola. Du kan också prata med skolsköterskan eller kuratorn.

Skolan är skyldig att agera

Skolan är skyldig att agera så snart någon får veta att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla skolor ska varje år upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Skadestånd kan betalas ut

Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att kränka eller trakassera en annan elev kan skolans huvudman bli skyldig att betala skadestånd till den utsatte eleven. Det gäller även när skolpersonal bryter mot förbudet att utsätta elever för kränkande behandling eller diskriminering och trakasserier. Skadeståndsbeloppet kan bli högre om verksamhetens plan inte lever upp till de krav som ställs i lagen.

en pojke som sitter med ansiktet i handen och i förgrunden en person som antecknar.

Elevhälsa, hälsovård

Det finns olika stödpersoner du kan vända dig till på din skola. Det kan till exempel vara kurator, sjuksköterska, psykolog eller specialpedagog.

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom kan behöva någon att prata med när du befinner dig i en svår situation. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Akut hjälp vid sociala problem

Akut social hjälp

Behöver du akut social hjälp? Här hittar du kontaktuppgifter.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej