Bedömning och betyg

Bedömningarna hänger samman med undervisningen och syftar till att kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen.

Kunskapsbedömning

I lärarens roll ingår att främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Skolan har ett kunskapsuppdrag som vilar på en kunskapssyn som kommer till uttryck i skolans styrdokument. Enligt denna kunskapssyn finns det olika kunskapsformer (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet) som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen ska läggas upp så att en balans mellan dessa kunskapsformer uppnås.

Bedömning kopplad till undervisning

Bedömningen av en elevs kunskaper i skolan är nära sammankopplad med undervisningen. Bedömning som används på ett medvetet och systematiskt sätt, väl integrerad i undervisningen skall ge eleven goda förutsättningar för lärande.

Betyg

Vid betygssättning utvärderar lärare allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Betyget ska spegla den kvalitet som eleven har på sitt kunnande vid tiden för betygssättningen.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A-E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat. Betyget är lärarens bedömning med vilken kvalitet en elev gör och visar det som beskrivs i kunskapskraven.

Individuell utvecklingsplan, IUP

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej