sedlar

Du betalar avgift för förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem tolv månader per år. Det gäller från det datum barnet börjar. Det sker ingen sänkning av avgiften under semester, sjukdagar eller andra ledigheter. Avgiften gäller innevarande månad.

Allmän förskola erbjuds för 3-5-åringar från den 1 september det år de fyller 3 år och omfattar 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år.

Allmän förskola är avgiftsfri. Om vistelsetiden överstiger 15 timmar per vecka får man en reducering av ordinarie förskoleavgift med 25 procent under tiden 1 september-31 maj.

Om du är arbetssökande/föräldraledig och ditt barn omfattas av allmän förskola har du även rätt till 15 timmar per vecka under juni-augusti. Avgift betalas under perioden enligt gällande taxa.

Vid önskemål om byte av omsorgsform måste en ny ansökan göras och den gamla platsen sägas upp.

När ansökan har tagits emot får du en köbekräftelse. Blir du erbjuden plats som inte överensstämmer med något av dina önskemål kan du, oavsett om du accepterar erbjudandet eller inte, stå kvar i kö för omplacering. Du köar då till dina önskemål och behåller ursprungligt ködatum.

Omplacering erbjuds i augusti varje år i mån av plats.

Blir du erbjuden något av dina önskemål och tackar ja eller nej står du inte kvar i  kön.

Du får erbjudande om plats i god tid före planerad placering på förskola eller familjedaghem. Blanketter och information skickas till dig. De ska sedan returneras.

Du får sedan en skriftlig bekräftelse på godkänd placering. Efter detta kontaktar förskolan dig för ett första möte. Inskolning ska påbörjas senast 14 dagar efter erbjudet datum.

Barn till föräldralediga och arbetssökande har inte rätt till plats i fritidshem.

Tillfällig placering på fritidshem när du är arbetssökande

Tillfällig placering på fritidshem gäller endast för arbetssökande i samband med Arbetsförmedlingens kurser. Dagplaceringen kostar 50 kronor per dag. Det beviljas för högst fem dagar per månad.

Om du har äldre barn (1-5 år) som redan har plats i förskola tillämpas syskonförtur.

Det innebär att det i mån av plats ges förtur till den förskola eller familjedaghem där det äldre barnet är placerat.

Har du arbete och blir sjukskriven eller har graviditetspenning får barnet vara i verksamheten. Du får däremot inte utöka barnets ordinarie tid.

Har du tackat ja till en erbjuden plats i förskolan men vill byta kan du skicka in en ny ansökan. Någon uppsägning av den erbjudna platsen behöver då inte göras vid önskad omplacering.

Omplacering erbjuds i augusti varje år i mån av plats.

Hushåll med barn inom verksamheterna är skyldiga att lämna in uppgifter om inkomst.

Inkomstblanketten ska lämnas när du har erbjudits en plats. Blankett lämnas också vid förändrad inkomst.

Barnomsorgsavgiften bestäms av hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad.

Vårdnadshavaren är skyldig att lämna inkomstuppgift även för sambo som inte är biologisk förälder.

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs par som utan att vara gifta lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn eller är folkbokförda på samma adress.

När barnet bor i två familjer skickas fakturan till adressen där barnet är folkbokfört. Det är också det hushållets inkomst som är underlag för debiteringen. Om den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört inte har behov av plats på förskola, familjedaghem, fritidshem eller om hushållet saknar avgiftsgrundande inkomst skickas fakturan istället till den andra vårdnadshavaren.

Inkomstuppgift gällande barnomsorgsavgift (PDF, 410 kB)

Om ditt barns tider på förskolan ändras måste du fylla i en blankett och skicka in till bildningsförvaltningen.

Tillsynsbehov och schema (PDF, 422 kB)

Du betalar avgiften tolv månader per år från och med det datum barnet börjar. Ingen sänkning sker under semester, sjukdagar eller andra ledigheter. Avgiften avser innevarande månad. Om betalning inte sker skickas ett krav ut efter tio dagar. Avgiften inkluderar då även extra avgift samt räntekostnad enligt lag. För närvarande gäller 160 kronor i extra avgift.

Betalas inte fakturan efter detta har kommunen rätt att säga upp placeringen från och med kommande månadsskifte. Ny placering blir inte aktuell förrän hela skulden är betald.

Varje år görs en avstämning. Då jämförs dina inlämnade uppgifter om hushållets sammanlagda inkomst med redovisad inkomst hos Skatteverket. Avstämningen för att korrigera för hög eller för låg barnomsorgsavgift skickas ut till berörda en gång per år, under våren.

Innan fakturan skickas ut kommer ett brev som förklarar hur du ska göra när du betalar in eller får tillbaka pengar.

Årsfaktura 2016 tilläggsbetalning – Svenska + English (DOC, 39 kB)
Årsfaktura 2016 återbetalning – Svenska + English (DOC, 39 kB)

Från den 1 januari 2019 gäller ny maxtaxa i förskola, familjedaghem och fritids. Inkomsttaket är 47 490 kronor.

Enhetstaxan beräknas i procent av bruttoinkomsten. Avgiften debiteras tolv månader per år.

Gällande taxor

Förskola och familjedaghem

Enhetstaxa Maxavgift
Första barnet 3 % 1 425 kronor
Andra barnet 2 % 950 kronor
Tredje barnet  1 % 475 kronor
Fjärde barnet
eller fler
Ingen avgift

Fritidshem

Enhetstaxa Maxavgift
Första barnet 2 % 950 kronor
Andra barnet 1 % 475 kronor
Tredje barnet 1 % 475 kronor
Fjärde barnet
eller fler
Ingen avgift

Fritidshem endast lov och studiedagar

Enhetstaxa Maxavgift
Ett barn 1 % 420 kronor
Två barn 1,5 % 630 kronor
Tre barn 2 % 840 kronor
Fjärde barnet
eller fler
Ingen avgift

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej