Den specialpedagogiska kompetensen omfattar bland annat kunskaper om barns och ungdomars lärande utifrån de beteendevetenskapliga, samhällsvetenskapliga, medicinska och språkvetenskapliga forskningsfälten.

Så jobbar specialpedagogen

Specialpedagoger har kompetens för att bland annat:

  • utifrån särskilda kunskaper identifiera, analysera och delta i arbetet med att undanröja hinder och hitta möjligheter i undervisnings- och lärandemiljöer.
  • genomföra fördjupade pedagogiska utredningar.
  • analysera skolans utmaningar på organisations-, grupp och individnivå.
  • hålla i samverkan mellan olika instanser.

Specialpedagoger med spetskompetens

I elevhälsan arbetar också specialpedagoger som har spetskompetens vad gäller elever med läs- och skrivsvårigheter och fördjupade pedagogiska kartläggningar och inom det neuropsykiatriska området.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • i samverkan med skolläkare, skolpsykolog och skolkurator genomföra utredningar inför inskrivning i särskolan.
  • i samverkan med lokal elevhälsa genomföra läs- och skrivutredningar.
  • tillsammans med rektor och personal verka för att elev med läs- och skrivsvårigheter ska få möjlighet att utvecklas på bästa sätt.

Utredning av stöd för elever

Alla som arbetar i skolan har ansvar att uppmärksamma de elever som behöver särskilda stödåtgärder och att föra detta vidare till rektorn. Rektorn har i sin tur skyldighet att se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Utredningen ska i första hand tjäna som underlag för åtgärder i lärandemiljön.

Kontakt, synpunkter eller klagomål

Om du undrar över något eller vill lämna synpunkter eller klagomål, kan du prata med den personal som haft den direkta kontakten med ditt barn eller ungdom eller ta kontakt med er skolas rektor.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej