Sköterska och läkare i skolan

I skolan finns tillgång till skolsköterska och skolläkare som är en del av elevhälsans medicinska insats.

Skolsköterska och skolläkare

I varje elevhälsoteam arbetar en eller flera skolsköterskor. Skolläkarna arbetar mot ett stort antal skolor och flera elevhälsoteam och kan bidra med en helhetssyn i elevhälsoarbetet på övergripande nivå, liksom i utvecklingen av det medicinska arbetet i elevhälsan.

Elevhälsans medicinska insats (EMI), är en fortsättning på barnhälsovårdens hälsofrämjande och förebyggande insatser, och arbetar under samma sekretess som övrig hälso- och sjukvård. En viktig del av vårt arbete är hälsofrågorna. De finns med i allt från samtalen med eleverna till deltagandet i skolans hälsoarbete. Vi arbetar för att stärka de krafter som upprätthåller och utvecklar hälsa samt för att skapa goda och stödjande miljöer i skolan.

Hälsobesök, hälsosamtal

Hälsobesöket är en screening för att upptäcka fysisk och psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Alla elever erbjuds hälsobesök hos skolsköterskan i årskurs 1, 4, 7 och gymnasiet årskurs 1, samt tillväxtkontroller i årskurs 2 och 6. Hälsosamtalet är en central del av hälsobesöket där vi tar upp hälsofrågor som är viktiga för eleven själv. På hälsosamtalet kontrolleras också längd, vikt, rygg , syn, färgseende och hörsel, skolläkare kopplas in vid behov. Skolsköterskan erbjuder enklare sjukvårdsinsatser. Skolläkare kan också involveras vid skolfrånvaro, när eleven har skolsvårigheter samt vid utredningar inför ansökan till särskola.

Vaccinationer

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt nationellt vaccinationsprogram mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka och röda hund. För flickor erbjuds även vaccinering mot humant papillomvirus (HPV). Skolläkare ansvarar för ordinationer av kompletterande vaccinationer för nyanlända.

Samverkan för hälsa

Elevhälsans medicinska insats tillsammans med barn och föräldrar samverkar med skolans personal och andra verksamheter för barn och ungdomar.

Kontakt, synpunkter eller klagomål

Om du undrar över något eller är missnöjd med bemötande eller omhändertagande, prata i första hand med den personal som haft den direkta kontakten eller ansvaret för ditt barn eller ungdom. Du kan också kontakta verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats, kathrin.thomas@motala.se.

Om du vill diskutera dina rättigheter och möjligheter med någon utomstående kan du vända dig till Patientnämnden. Läs mer om Patientnämnden på regionens webbplats.

Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Information om hur man kan klaga på hälso- och sjukvården finns på Inspektionen för vård och omsorgs webbplats.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej