Överprövning för Lalandias etablering

För att möjliggöra etableringen av Lalandia krävs att nya detaljplaner upprättas, antas och vinner laga kraft. Samtliga, av kommunen antagna, detaljplaner för Lalandias etablering överklagades. Här hittar du information om processen, domar och beslut.

Beslut och överklaganden gällande Lalandias etablering i Varamobaden

Detaljplanerna som är aktuella för Lalandias etablering omfattar totalt 282 500 kvadratmeter mark. I dessa ska förutsättningarna för etableringen klargöras. Arbetet med de detaljplaner som är aktuella för Lalandias etablering pågick under hela 2018. Den 10 december 2018 antogs de i kommunfullmäktige.

Process i Mark- och miljödomstolen

Samtliga detaljplaner överklagades och 18 november 2021 gav Mark- och miljödomstolen besked gällande sakfrågan. Överklagandet för detaljplan Tvättsvampen avvisades.

Mark- och miljödomstolen upphävde kommunfullmäktiges beslut för detaljplanerna Badgästen, Folkets park och Fjällskivlingen.

Kommunen beslutade att överklaga Mark- och miljödomstolens domar och lämnade in överklaganden 9 december 2021. Samtidigt begärde kommunen att få tid till 21 januari 2022 med att lämna in sina yttranden.

Process i Mark- och miljööverdomstolen

2023-05-08

Detaljplan Tvättsvampen

Mark- och miljööverdomstolen meddelade 8 maj 2023 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen för Tvättsvampen.

Bedömningen från domstolen är att kommunen inte kan visa att exploateringen inte försvårar för fladdermössens liv och fortplantning i området. Domstolen anser inte heller att kommunen redovisat att planerade skyddsåtgärder för fladdermössen är tillräckliga.

Klagandens övriga invändningar mot detaljplanen är inte prövade. Domen går inte att överklaga.

Kommunen ska nu läsa igenom och ta del av vad som ligger till grund för domstolens beslut. Hur arbetet kommer att fortsätta är för tidigt att svara på.

Badgästen och Fjällskivlingen

21 januari 2022 skickade kommunen in yttrande för Badgästen och Fjällskivlingen. I sina yttranden yrkar kommunen att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för detaljplanerna Fjällskivlingen och Badgästen för att ompröva mark- och miljödomstolen domslut.

Kommunen ansåg att marken för dessa områden redan är ianspråktagen och att strandskyddet därför saknar betydelse. Kommunen anser även att de fladdermusinventeringar som är nödvändiga är genomförda och att de inte visar att skyddade arter skadas. Mark- och miljööverdomstolen valde att inte bevilja prövningstillstånd och därmed står mark- och miljödomstolens beslut om upphävande kvar.

Folkets park

Kommunen valde att återkalla överklagandet för detaljplanen för Folkets Park. Kommunen väljer istället att arbeta fram nya detaljplaner för området. Det bedöms vara mer effektivt än att överklaga denna. Arbetet är i full gång och målet är att detaljplanen ska vara färdig år 2023.

I fliken för respektive detaljplan hittar du mer information om nuläget för respektive detaljplan.

Övriga beslut och avtal

För Lalandias etablering krävs, utöver nya detaljplaner, en mängd beslut och avtal. Flera av de beslut som fattas och avtal som tecknats har överklagats. I flikarna nedan hittar du information om process och nuläge.

Läs mer om Lalandiaprojektet:

Information om Lalandiaprojektet

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan:

Detaljplaner

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej