Vägen till en större besöksetablering i Varamon

Vårt läge och vårt vatten ger oss unika förutsättningar. Människor som bor och verkar i Motala gör det med vattnet som en nära faktor och viktigt värde. Under många år har kommunen arbetat för att hitta etableringar som skapar arbetstillfällen och breddar utbudet på arbetsmarknaden året runt.

Arbetet för en större etablering i Varamobaden började 2009 och har sedan inneburit en del viktiga milstolpar.

Juni 2009 – Idéprogram Varamobaden

Våren 2009 utarbetades “Idéprogram för Varamobaden” som fungerar som vägledning för kommunens arbete i Varamobaden.

Programmet visar hur markområden ska användas och hur Varamobaden ska gestaltas. Flera av idéerna är genomförda och  kommunen arbetar kontinuerligt med utvecklingsarbete och konkreta åtgärder i området. Samhällsbyggnadsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner för de områden som på något vis ska förändras.

September 2010 – Planprogram för Badstrandsvägen m.m. Varamon

Planprograms huvudinriktning är att de obebyggda ytorna inom området ska kunna tas i anspråk för olika kommersiella och turismorienterade verksamheter.

Programmet ger även förutsättningar för nya, med hänsyn till omläggningen av riksväg 50 nödvändiga, väganslutningar till Varamon samt nya gång– och cykelvägar inom området. Programmet bidrar också till att förbättra den i området ansträngda parkeringssituationen.

April 2014 – Förvärv av Folkets park och Motalabadet

För att skaffa sig rådighet över Varamonområdet och möjliggöra en större etablering inom besöksnäringen förvärvar Motala kommun Folkets Park, Motalabadet av Folkets hus och park-föreningen.

Maj 2014 – Stadsvision antas

I projektet Framtidens Motala – en utvecklingsplan för tillväxt, arbetade Motala kommun tillsammans med lokala och regionala aktörer fram en stadsvision och utvecklingsplan som ligger till grund för hur Motala utvecklas i samverkan.

December 2016 – Avsiktsförklaring

Danska Lalandia A/S, Motala kommun och Tillväxt Motala AB tecknade den 14 december 2016 en gemensam avsiktsförklaring.

Med avtalet som grund ville parterna undersöka möjligheten att etablera ett Lalandia – en anläggning som omfattar ett stort vattenland, ett sport- och upplevelsecenter och en semesterhusanläggning i Varamonområdet.

Februari 2017 – Förvärv av Folkets parks stugby

Motala kommun skapar ännu mer rådighet över Varamonområdet. Detta genom att köpa Folkets parks stugby med ett 20-tal uthyrningsstugor. Det genomförs genom ett förvärv av bolaget, AB Wettern som äger dem.

Mars 2017 – Förvärv av “långgolfen”

Motala kommun har under en längre tid arbetat för att skaffa sig den rådighet som behövs i Varamonområdet för en större besöksetablering. Köpet av stugbyn vid Folkets park var en viktig pusselbit som kompletterades med köpet av fastighet Agneshög 3:2, i folkmun känd som ”långgolfen”.

April 2017 – Markanvisningsavtal

Den 5 april undertecknade Lalandia A/S och Motala kommun det markanvisningsavtal som ger bolaget ensamrätt och möjlighet att pröva sitt semesterkoncept i detaljplan. Samtidigt informerade kommunen om att man arbetar med möjligheten att förlägga en ny kommunal simhall i anslutning till konceptet.

Partnerna presenterade också skisser och tänkta placeringar för Motalaborna. Därmed är ytterligare ett steg taget mot den etablering som kan ge 300 nya arbetstillfällen och en halv miljon besökare per år till Motala. En investering på cirka en miljard kronor.

22 januari 2024 – Lalandiaprojektet avslutas

Lalandias styrelse meddelar att de beslutat att inte förlänga avtalen med Motala kommun.

Arbetet för etableringen har pågått sedan 2016. Under tiden har läget förändrats på många sätt och detta påverkar ekonomin. Det är svårt att sia om hur det kommer att se ut när detaljplanerna för de aktuella områdena väl vinner laga kraft.

Detaljplanerna antogs av kommunfullmäktige 2018 och har sedan dess befunnit sig i en överprövningsprocess och ny detaljplaneprocess. Som en konsekvens av den fortsatta osäkerheten, om projektet kan slutföras eller inte, meddelade Lalandias styrelse att avtalen är uppsagda och inte kommer att förnyas i detta läge.

Detaljplanearbetet fortsätter

Kommunens avsikt är fortfarande att skapa förutsättningar för en större etablering inom besöksnäringen i Varamon. Arbetet med detaljplanerna kommer att fullföljas.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej