Frågor och svar om Lalandiaprojektet

22 januari 2024 meddelade Lalandias styrelse att de beslutat att inte förlänga avtalen med Motala kommun. Läs frågor och svar om projektet. 

Kommunens tjänstepersoner och representanter för politiken har, efter Lalandias besked, svarat på frågor om det avbrutna Lalandiaprojektet.

Här kan du ta del av de mest vanligt förekommande frågorna och svaren. Kommunen kommer att återkomma med mer information varefter detaljplaneprocessen och arbetet fortsätter.

Om du inte hittar det du söker är du välkommen att höra av dig till kommunen:

E-post: motala.kommun@motala.se

Frågor och svar

Hur mycket har projektet kostat kommunen?

Projektet har kostat cirka 54 miljoner kronor för Motala kommun. Av dessa är delar markinköp, vissa detaljplanekostnader. Avsikten är att gå vidare med detaljplanerna i Varamon och att dessa vid en försäljning ska generera intäkter till kommunen. Hur mycket är dock oklart fram tills dess att en försäljning sker. En utförligare redovisning av projektet kommer att ske i kommunstyrelsen.

Avsikten med pengarna som är investerade i Lalandiaprojektet är att det ska generera tillväxt och nytta för Motala. Nu blir inte Lalandia aktuellt i nuläget men vi fortsätter att arbeta för nya tillväxtskapande etableringar i kommunen. De pengar vi investerat ser vi att vi kommer få tillbaka vid en försäljning av den detaljplanelagda marken.

Äger Lalandia marken i Varamon?

Nej! Lalandia har inte köpt någon mark. Kommunen äger all aktuell mark.

Vad säger de aktuella detaljplanerna? Vad får marken användas till?

Detaljplanerna är framtagna för att möjliggöra större etableringar inom besöksnäring och tillfällig vistelse. Detta finns också utpekat i gällande översiktsplan ÖP2040. Detaljplanerna är flexibla för att möjliggöra olika typer av etableringar inom dessa användningsområden.

Varför revs Folkets park?

Rivningen av Folkets Park gjordes för att skapa och frigöra ytor för turismorienterad verksamhet och besöksboenden. Det var en förberedelse för den utveckling av området inom besöksnäringen som beskrivs bland annat i Idéprogram Varamobaden från 2009 och Planprogram för Badstrandsvägen från 2010, redan innan Lalandias etablering blev aktuell.

Planen är fortfarande att en större etablering ska kunna ske på den här platsen och därför fortsätter detaljplanearbetet även om det blir en annan etablering än Lalandia.

Vad kommer att hända med områdena i Varamon nu?

Nu fortsätter vi arbetet för att hitta nya spännande möjligheter för Varamon! Vi ser fortfarande att Varamon är ett fantastiskt område och kommunens önskan och plan är en större etablering inom besöksnäringen i området.

Exakt vilken typ av verksamhet det kommer att bli vet vi ännu inte. Detaljplanerna är framtagna för att möjliggöra större etableringar inom besöksnäring och tillfällig vistelse. Detta finns också utpekat i gällande översiktsplan ÖP2040. Detaljplanerna är flexibla för att det ska vara möjligt att ha olika typer av etableringar inom dessa användningsområden.

Om Lalandia ångrar sig, kan ni teckna ett nytt avtal med dem då?

Den möjligheten finns om de på nytt visar intresse. Då är vi öppna för att titta på det.

Kan man inte bygga en camping istället?

Ytterligare en camping är något som skulle behövas i Motala. Nu pågår ett arbete med att se hur vi bäst ska använda marken i Varamon. Vi måste väga in intresset från marknaden och andra aspekter innan vi kan presentera några konkreta vägval framåt.

Har kommunen redan nu kontakt med andra intressenter som vill bygga i Varamon?

Samarbetet med Lalandia har pågått till 22 januari 2024 och därför har samverkan med andra intressenter inte varit aktuellt för dessa områden.

Hade kommunen kunnat jobba på annat sätt för att motverka överklaganden av detaljplanerna?

Att kunna överklaga är en rättighet som vi ska värna om i vårt demokratiska samhälle. Det som är problematiskt är att handläggningstiderna i våra domstolar är så lång, flera år, på grund av deras bristande resurser. Här behövs åtgärder på nationell nivå.

Kommunen utvärderar hela tiden hur detaljplanearbeten flyter på och fungerar. Det vi kan konstatera är att olika instanser kan göra helt olika bedömningar av samma ärende. Trots förankring med bland annat länsstyrelsen räckte inte kommunens utredningar gällande fladdermössen i Mark- och miljööverdomstolen. Domstolarna gjorde olika bedömningar.

Mark- och miljödomstolen avvisade överklagandena men nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, gav de klagande rätt att pröva sin sak vilket ledde till att domstolen upphävde detaljplanen. Lärdomen är att det är oerhört svårt att vara säker på att man gjort tillräckligt tydliga utredningar och underlag.

Blir det ingen ny simhall nu?

Frågan om en kommunal simhall har nu aktualiserats i och med att avsiktsförklaringen om att bygga en simhall tillsammans med Lalandia har avslutats. Det innebär att vi med hög prioritet kommer arbeta med hur vi ska säkerställa en simhall för medborgarna i Motala. Vi ber att få återkomma med information om det fortsatta arbetet när interna processer kommit lite längre.

När kommer nästa beslut om detaljplanerna att tas?

Detaljplanearbetet pågår och en av detaljplanerna, Toppmurklan, har vunnit laga kraft. Övriga detaljplaner planeras att antas av KF under kvartal 2 2024.

Här hittar du information om överprövningsprocessen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej