Sök på Motala.se

Alla resultat
Typ
 • Dokument (891)
 • Sidor (806)
 • Frågor och svar (367)
 • Nyheter (331)
 • detaljplan (20)
 • anslagstavlan (14)
Nyhetskategori
 • Näringsliv och arbete
  • Arbetsmarknad (46)
  • Stolt medarbetare (45)
  • Företag, stöd och rådgivning (6)
 • Uppleva och göra
  • Idrott, motion och friluftsliv (26)
  • Bibliotek (19)
  • Kultur (13)
  • Ung i kommunen (7)
 • Utbildning och barnomsorg
  • Grundskola (17)
  • Gymnasium (15)
  • Förskola och barnomsorg (14)
  • Vuxenutbildning (6)
  • Kulturskolan (3)
 • Kommun och politik
  • Lalandia (31)
  • Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet (16)
  • Utvecklingsarbete (16)
  • Dialog och synpunkter (11)
  • Månadens goda exempel (11)
  • Stora torget (5)
  • Revisionsrapporter (3)
  • Översiktsplan (2)
 • Bygga, bo och miljö
  • Miljö och klimat (17)
  • Avfall och återvinning (14)
  • Planer och projekt (13)
  • Vatten och avlopp (7)
  • Naturvård och parker (6)
 • Omsorg och hjälp
  • God man, förvaltare, förmyndare (22)
  • Trygg och säker (15)
  • Äldre (10)
  • Invandring och integration (3)
 • Stadsplanering och trafik
  • Trafik, gator och torg (13)
  • Trafikstörningar (5)
 • Finska nyheter/Suomalaisia uutisia (10)
Visar 1 till 20 resultat av 2429
PDF, 27,8 MB
Naturvårdsprogrammet del 1, Natur och naturvård i Motala

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

PDF, 22,2 MB
Naturvårdsprogrammet del 2, Strategier och åtgärder

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

PDF, 11,2 MB
Besöksguide till 20 naturreservat i Motala kommun 2015

By Jessica Henulin, on 10/31/2016
Dokument

PDF, 295 kB
Trädfällningspolicy, policy för trädfällning på kommunal mark inom Motala kommun

By Jessica Henulin, on 11/02/2016
Dokument


By Jan Rozanski, on 11/04/2016
FAQ

Kötiden ser olika ut beroende på var i kommunen du önskar plats men kommunen erbjuder alltid en plats inom fyra månader om barnet är folkbokfört i kommunen.


PDF, 16 kB
Föreskrifter om gångbanerenhållning

By Jessica Henulin, on 11/07/2016
Dokument

PDF, 97 kB
Policy för gatubelysning

By Jessica Henulin, on 11/07/2016
Dokument

PDF, 4,4 MB

By Annika Nordström, on 11/08/2016
Dokument

PDF, 472 kB

By Annika Nordström, on 11/08/2016
Dokument

PDF, 81 kB

By Annika Nordström, on 11/08/2016
Dokument

PDF, 99 kB
Blankett för ansökan om bostadsanpassningsbidrag

By Annika Nordström, on 11/09/2016
Dokument


By Annika Nordström, on 11/10/2016
FAQ

När din ansökan kommit in kontaktar en handläggare dig (eller din företrädare) för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Ibland räcker det med ett telefonsamtal, i annat fall kommer ni överens om var ni ska träffas för detta samtal.

Handläggarens uppgift är att ta reda på hur ditt behov av stöd eller hjälp ser ut och vad du har rätt till. Detta arbete är styrt av främst två lagar; socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Handläggaren ställer frågor om din situation, hur du haft det tidigare, hur du upplever det nu och hur du vill att det ska vara framöver.

Handläggaren skriver ner vad som kommit fram i samtalet med dig. Dels för att kunna ta beslut om rätt hjälp och dels för att kommunen har en skyldighet att dokumentera. Du har alltid rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Ibland behöver handläggaren information från andra än dig. Efter samtycke från dig kan handläggaren då kontakta till exempel anhöriga, sjukvården eller annan instans.By Annika Nordström, on 11/10/2016
FAQ

Begäran kallas den ansökan som du gör för att få stöd och service enligt LSS lagstiftningen.

Du, vårdnadshavare eller god man kan begära att få stöd och hjälp utifrån LSS. I din begäran talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. Du kan göra din begäran skriftligt eller muntlig till LSS-handläggare på socialkontoret. De kan även hjälpa dig om du behöver hjälp med att fylla i begäran.By Annika Nordström, on 11/10/2016
FAQ

Handläggningen av din begäran ska ske skyndsamt. Det betyder att den ska tas om hand och bedömas så fort som möjligt. Oftast sker det inom tre månader.

När beslutet är fattat skickas det skriftliga beslutet till dig. Din ansökan kan antingen beviljas, det vill säga du får den hjälp du ansökt om. Eller så kan din ansökan avslås, det vill säga du får inte den hjälp du ansökt om.By Annika Nordström, on 11/10/2016
FAQ

Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp med hur du ska göra av handläggaren.

Mer om överklagan

Om du är missnöjd med ett myndighetsbeslut har du rätt att överklaga.  När du överklagar ska du skriva och tala om varför du tycker att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.

Överklagandet ska innehålla följande information:

 • Ange vilket beslut som du överklagar,
 • Ange datum för socialnämndens beslut och, i förekommande fall,diarienummer eller paragraf i protokoll etc.
 • Ange vad beslutet handlar om.
 • Förklara hur du vill att beslutet ska ändras.
 • Förklara varför du anser att beslutet ska ändras.
 • Skicka med de handlingar som du tycker är viktiga, t ex intyg eller utdrag.
 • Skriv under med ditt namn och ange ditt personnummer, adress och telefonnummer.

Om du anlitar ombud kan ombudet istället underteckna överklagan. Ombudet ska lämna fullmakt i original som du undertecknat samt ange sitt namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska göras inom tre veckor efter att du fick besked om beslutet. Be gärna handläggaren om hjälp om du inte klarar det själv.

Överklagan ska skickas eller lämnas till:

Socialkontoret
Motala kommun
591 86 Motala

Överklagan ska ha kommit in till socialkontoret inom tre veckor från att du fick beslutet. Om sista dagen för överklagan infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att överklagan inkommer till socialkontoret nästa vardag.

Om överklagan kommer in för sent ska den avvisas av handläggaren utan att prövas. Har överklagan kommit in i rätt tid skickar handläggaren ärendet och överklagan för prövning till Förvaltningsrätten i Linköping om inte socialnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt.

Om förvaltningsrätten inte beslutar som du vill har du rätt att överklaga till kammarrätten. För att få förvaltningsrättens beslut prövat i kammarrätten krävs att kammarrätten beviljar dig prövningstillstånd.By Annika Nordström, on 11/10/2016
FAQ

För att få bo på ett stödboende krävs en utredning och ett biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), detta görs av handläggare på socialkontoret.By Annika Nordström, on 11/14/2016
FAQ

Om din ansökan beviljas får du ett färdtjänstbevis (plastkort) till den adress som du är folkbokförd på. Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut som du kan överklaga hos förvaltningsrätten.By Annika Nordström, on 11/14/2016
FAQ

Egenavgiften är samma som för en resa med allmän kollektivtrafik. Östgötatrafikens priser gäller. Du kan betala kontant, med betalkort eller laddat färdtjänstkort.By Annika Nordström, on 11/14/2016
FAQ

Beslut om färdtjänst gäller som längst i fem år. Hur länge ditt tillstånd gäller står på färdtjänstkortet.By Annika Nordström, on 11/14/2016
FAQ

Beställ resan på Beställningscentralen på 0771 – 71 10 20 minst två timmar i förväg. Beställningscentralen kan förskjuta önskad avresetid + / – 30 minuter. Du kan läsa mer om hur du går tillväga för att beställa resa på Östgötatrafikens hemsida.

En medresenär får följa med och betala egenavgift. Om du behöver ha aktiv hjälp under själva resan, utöver förarens hjälp, kan du ansöka om ledsagare som åker gratis.