ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ቫይረስ ኮረናን ሕማም / Tigrinja

Telefonlinje om covid-19 på tigrinska

ውሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ኣብ ኦስተርጎትላንድ ብዛዕባ ለበዳ ኮረና ቫይረስ ኮቪድ-19 ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ይሕብረኡን ሕቶታት ይምልሱን።

 

ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ 13,00-15,00 ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ሕቶታት ኣብ ጉዳይ ኮሮና ቫይረስ ክምልሱ ኢዮም። እዚ መስርሕ ናይ ተለፎን መስመር ብወሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ናይ ፍሊክቲን መዲሲን ሰንትሩም ኢዩ ክካየድ።

 

ሓፈሻዊ ሕቶታት ጥራሕ

እዚ ናይ ተለፎን መስርሕ እዚ ከም ሓካይምን ነርስን ኮይኑ ዝመክር ኣይኮነን። ዝኾነ ሰብ ካብቲ ሓፈሻዊ ምኽሪ ሰጊሩ ውልቃዊ ኰታት ጥዕንኡ ንምግምጋም ከምቲ ንቡር ናብ 1177 ብምድዋል ኢዩ ክፈልጥ ዝኽእል።

 

ወሃብቲ ሓበሬታ ጥዕና ሓፈሻዊ ባህርያት ናይዚ ተላባዒ ሕማም ኢዮም ዝምልሱ፣ ከም ኣብነት፣

  •  ኮሮና እንታይ ኢዩ
  • ከመይ ጌሩ ይመሓላለፍ
  • ከመይ ጌርና ንከላኸሎ
  • ወይ ሓሚምና ወይ ውን ሕሙም ኣሰኒና ኣብ ምብጻሕ ሆስፒታል ክንክተሎ ዘለና ኣገባብ
  • ነዚ ምልባዕ ብከመይ ዶው ነብሎ ወይ ነግድሎ
  • ሓበሬታብዝተፈላለዩቋንቋታትኣበይክንረክብንኽእል

 

መስርሕ ኣገልግሎት ተለፎን፣

ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት 13,00-1500

ዓረብ 010-104 12 31

ሶማል 010-104 27 40

ዳሪ 010-104 27 57

 

ሓሙስን ዓርብን ካብ 13,00-15,00

ትግርኛ 070-245 96 90

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej